FIDE ID là mã số định danh của một kỳ thủ cờ vua bắt buộc phải có khi tham dự các giải đấu có tính ratings (hoặc Elo) của FIDE.

Để đăng ký FIDE ID bạn vui lòng kiểm tra xem mình đã có ID chưa theo bảng bên dưới bằng cách gõ một phần tên của mình hoặc bất cứ dữ liệu nào hợp lệ vào hộp "Tìm:" bên góc trên bên trái của bảng.

- Nếu chưa có ID, bạn bấm chọn vào đường dẫn này để đăng ký --> Đăng ký ID FIDE

- Nếu đã có ID, bạn có thể bấm vào biểu tượng nhỏ của FIDE trên cùng dòng tên của mình để xem thông tin của mình trên web FIDE hoặc bấm vào biểu tượng hình cây bút nếu có yêu cầu đăng ký bổ sung, hình ảnh trên website của FIDE.

Đây là dịch vụ có thu của Vietnamchess, thông tin chuyển khoản sẽ gửi đến email của bạn sau khi đăng ký. Riêng phần cập nhật hình ảnh, thông tin sẽ miễn phí cho các kỳ thủ có đẳng cấp GM, IM, WGM và WIM.

 Ghi chú: Danh sách xếp theo FIDE ID từ số nhỏ đến số lớn

FIDEIDHọ và tênGiới tínhVĐVHLV,TTNgày sinhFIDEBổ sung
12401137Le Quang LiemNamGMNA13-03-1991
12401110Nguyen Ngoc Truong SonNamGM23-02-1990
12401820Tran Tuan MinhNamGM01-01-1997
12404675Nguyen Anh KhoiNamGM11-01-2002
12401153Le Tuan MinhNamIM21-10-1996
12400246Pham Minh HoangNamIM05-08-1978
12400025Nguyen Anh DungNamGMFT17-03-1976
12400084Dao Thien HaiNamGMFT10-05-1978
12401269Nguyen Huynh Minh HuyNamGMFT11-10-1987
12401358Nguyen Duc HoaNamGM13-07-1989
12400726Bui VinhNamGMNA,FT25-12-1976
12401064Nguyen Van HuyNamGM14-03-1985
12400599Hoang Canh HuanNamFM14-03-1985
725056Cao SangNamGMFT06-09-1973
12400076Tu Hoang ThongNamGMFT22-06-1972
12400815Nguyen Thanh SonNamIMFT28-04-1981
12402532Nguyen Van ThanhNamIM14-07-1992
12401226Pham Le Thao NguyenNữIM07-12-1987
12402435Dang Hoang SonNamFMFT25-10-1994
12402141Vo Thanh NinhNamIM05-10-1988
12401218Pham ChuongNamIMFT07-01-1989
12400238Dinh Duc TrongNamFM00-00-1977
12401099Hoang Nam ThangNam12-11-1969
12401838Vo Thi Kim PhungNữWGM08-06-1993
12401080Tran Minh ThangNamIM02-01-2000
12400319Hoang Thanh SonNam00-00-1976
12401277Duong The AnhNamIM08-06-1986
12400858Le Dinh TuanNam00-00-1976
12400122Nguyen Van HaiNamIM23-09-1993
12400645Tran Quoc DungNamFMFT16-10-1983
12402761Nguyen Dang Hong PhucNamFM19-08-2000
12401498Nguyen Thien VietNam01-12-1981
12400920Ngo Ngoc QuangNam26-08-1983
12401463Ly Hong NguyenNamFM06-02-1989
12401897Tran Manh TienNam02-05-1990
12400343Dong Bao NghiaNamCM21-07-1992
12400408Nguyen Thai BinhNamFI00-00-1980
12401250Tran Anh TriNam20-08-1985
12400939To Quoc KhanhNamFI20-10-1973
12412279Dao Minh NhatNam22-03-2004
12401102Hoang Thi Bao TramNữWGM09-11-1987
12401501Bao KhoaNamIM03-10-1990
12400300Nguyen Thi Thanh AnNữWGMFT17-06-1976
12401048Nguyen Viet TuongNam04-01-1990
12401676Nguyen Thi Mai HungNữWGM28-01-1994
12401307Pham Xuan DatNam00-00-1987
12402460Le Huu ThaiNamCM10-10-1997
12402150Le Thanh MinhNam00-00-1981
12410853Nguyen Quoc HyNamCM14-05-2006
12400351Tu Hoang ThaiNamIM22-06-1972
12401013Luong Phuong HanhNữWIMFI08-02-1983
12401420Pham Duc ThangNamFM09-04-1988
12404683Le Minh HoangNamFM09-05-2000
12401161Bao QuangNamFMNA04-09-1978
12401021Nguyen Hoang TuanNam00-00-1978
12400033Vo Dai Hoai DucNam00-00-1967
12400386Vo Hong PhuongNữWFMFI20-08-1979
12401145Hoang Van NgocNam27-10-1990
12415936Nguyen Tuan LocNam01-01-1991
12400530Tran Vinh LocNam13-02-1978
12400793Phan Hung ChiNam00-00-1967
12402109Nguyen Phuoc TamNamFI16-10-1995
12408956Bach Ngoc Thuy DuongNữWIM05-07-2003
12400971Luong Minh HueNữWFM17-11-1986
12400203Nguyen Thuan HoaNữWIM16-11-1970
12401455Hoang Thi Nhu YNữWIM30-04-1993
12400327Hoang HaiNam00-00-1980
12401439Ton That Nhu TungNamIMIA,FT19-04-1991
12415880Nguyen Hoai NamNam25-07-1981
12401056Vu Dinh HungNam00-00-1984
12401609Bui Trong HaoNamFM15-12-1995
12400521Tran Duc Hoa KhanhNam10-10-1974
12400270Nguyen Thi Tuong VanNữWIMFI23-08-1978
12400130Mai Thi Thanh HuongNữWIMFI19-02-1974
12401293Hoang Thi UtNữWFM07-02-1978
12401005Le Thanh TuNữWGM27-11-1985
12402508Lu Chan HungNamIM18-01-1997
12400548Truong Duc ChienNamIA03-04-1971
12401366Nguyen Huu Duc LuanNam00-00-1976
12400068Ho Van HuynhNam06-06-1960
12402036Nguyen Quynh AnhNữWIM27-03-1988
12400297Nguyen Thi DungNữWFM19-03-1982
12403865Nguyen Hoang DucNam18-10-1998
12400289Dong Viet ThangNam16-05-1986
12402567Pham Thi Hai YenNữ25-05-1987
12400572Le Kieu Thien KimNữWIM10-12-1981
12401854Le Hoang Tran ChauNữWFM10-11-1992
12401030Nguyen Viet ChungNamFM04-01-1990
12400670Nguyen Ngan BinhNữ00-00-1982
12400416Tran Ngoc ThachNam00-00-1980
12400742Nguyen Hoai NamNam25-03-1993
12403539Phan Anh SonNam06-10-1982
12401374Nguyen Sy HungNamFI27-05-1984
12400580Chau Thi Ngoc GiaoNữ26-08-1981
12402133Nguyen Hoang NamNamCMFT25-06-1986
12401811Tran Ngoc LanNam24-05-1992
12402427Dang Duy LinhNam23-08-1993
12403512Nguyen Minh TuanNamFI07-07-1989
12400335Doan Van DucNam11-08-1987
12401870Nguyen Thanh NghiaNamFI18-01-1989
12400041Pham Ngoc ThanhNữWFM00-00-1971
12400262Hoang My Thu GiangNữ00-00-1977
12414093Nguyen Lam ThienNam22-08-2004
12400424Nguyen Dinh QuangNam15-01-1992
12401862Nguyen Ngoc PhungNam04-07-1989
12404543Duong Thanh BinhNamFT14-07-1975
12400653Dang Bich NgocNữWIM30-10-1984
12401331Ngo Dieu HoaNữWFM12-07-1991
12407925Tran Dang Minh QuangNamCM06-07-2005
12402028Nguyen Manh TruongNam05-09-1991
12402583Phung Nguyen Tuong MinhNam17-03-1985
12402575Pham Thi Thu HienNữ27-06-1990
12401196Huynh Mai Phuong DungNữ04-01-1985
12400440Nguyen Ha PhuongNamFM30-01-1995
12401390Pham Thi HoaNữ00-00-1988
12402060Nguyen Duc VietNam06-04-1994
12403555Tong Thai HungNamFI16-01-1968
12401730Pham Thi Ngoc TuNữ20-10-1988
12402613Vuong Trung HieuNamFM17-02-1996
12401641Nguyen Ngoc HiepNamCM08-02-1991
12401188Hoang Xuan Thanh KhietNữWIM01-11-1985
12404365Nguyen Thi Thu HuyenNữ25-11-1987
12401170Nguyen Hai QuanNam03-08-1985
12405060Ngo Duc TriNamFM25-05-2004
12403504Le Cong CuongNamFI11-06-1992
12400947Pham Hoai NamNamFM00-00-1995
12402419Dang The NamNam09-02-1991
12400840Phan Trong BinhNamFI19-09-1990
12400254Le Thi Phuong LienNữWFM18-10-1979
12400718Nguyen Thu ThuyNữ00-00-1976
12421154Tran Duc TuNam13-12-1967
12400467Le Hien ThucNamFI01-08-1979
12400092Dang Tat ThangNamIA,IO,FT26-03-1953
12404632Nguyen Mai Duc TriNamFI26-01-1989
12403431Nguyen Huynh Minh ThienNamCM03-02-2004
12401714Nguyen Thi Diem HuongNữWFM08-09-1990
12404640Nguyen Trung KienNamNI22-07-1989
12401242Phan Dan HuyenNữ26-05-1981
12401722Luong Nhat LinhNữWFMFI04-09-1989
12415472Dang Anh MinhNam26-08-2008
12400050Nguyen Thi Kim NganNữ00-00-1974
12407348Pham Thi NuNữ--
12411396Vo Pham Thien PhucNam17-08-2006
12404250Nguyen Minh ThangNam10-12-1965
12404772Tran Minh HoangNam00-00-1998
12404241Do Thi ThuongNữ00-00-1981
12400696Hoang Le My AnhNữWCM16-01-1992
12400556Nguyen Viet SonNam22-12-1954
12401633Huynh Lam Binh NguyenNamCMFI26-05-1994
12400904Che Quoc HuuNamFM09-05-1996
12400637Nguyen Thi Dieu HanhNữ00-00-1984
12404179Nguyen Thi Thuy TrienNữWFMFI03-06-1995
12404349Nguyen Thi Phuong ThaoNữ27-01-1988
12400874Bui Kim LeNữWIM26-04-1977
12402923Nguyen Huynh Tuan HaiNam28-07-1999
12415898Quach Phuong MinhNamFA,FI01-01-1988
12401994Le Thi HaNữ06-02-1990
12400017Dang Vu DungNam13-07-1961
12401889Nguyen Thi Thu QuyenNữWCM08-02-1989
12400823Tran Thi Ha MinhNữ20-08-1992
12403458Nguyen Tan ThinhNam26-08-1996
12409294Tran Xuan TuNamNI21-10-1986
12400360Tran Thi Kim LoanNữWFM28-04-1971
12402699Le Nguyen Khoi NguyenNamCM20-07-2000
12404578Nguyen Truong Thanh HieuNam08-10-1985
12400181Tran Thi Minh ChauNữ00-00-1976
12400998Nguyen Thanh Thuy TienNữWIM28-02-1999
12402591Tran Quang KhaiNam11-04-1994
12402192Le Thanh TaiNamCM15-04-1997
12417351Bui Van HungNam08-06-1966
12401072Nguyen Tan Hoang NamNamCM14-07-1999
12402168Vu Quang QuyenNamCM23-01-1995
12407305Nguyen Thanh TamNam11-11-1988
12403830Doan Thien ThanhNam08-11-1998
12407399Tran Tri TrinhNam--
12403598Ngo Thuy Thanh ThaoNam26-10-1987
12403407Tran Le Dan ThuyNữWFM31-08-1996
12401234Nguyen Hung CuongNam00-00-1996
12400190Vo Thanh CongNam28-02-1987
12400890Ngo Thi Kim CuongNữ06-12-1984
12406732Nguyen Hong AnhNữWIM23-09-2001
12400157Khuong Thi Hong NhungNữWIM02-01-1972
12401781Nguyen Thao HanNữWFM09-01-1994
12400491Doan Thi Van AnhNữWFM13-02-1994
12400475Nguyen Van Toan ThanhNamCM01-11-1998
12401480Luong Huyen NgocNữWCM09-04-1988
12401412Vang Thi Thu HangNữFI25-04-1979
12421170Nguyen Duy LinhNam19-05-2004
12406112Pham Minh HieuNamFI15-03-1998
12404764Tran Cong DatNam--
12404527Vu Phi HungNam17-03-1995
12403610Bui Duc HuyNam08-01-2002
12410438Phan Phuong DucNam19-01-1992
12401986Huynh Vinh ThangNam28-01-1992
12410799Duong Thien ChuongNam01-05-1989
12403040Dong Khanh LinhNữWCM02-08-2000
12400688Nguyen Ngoc Thuy TrangNữWCM13-05-1995
12414077Nguyen Gia HuyNam08-11-2004
12404705Nguyen Thai Trong BangNam00-00-1987
12400955Do Hoang Minh ThoNữWFM16-04-1996
12404276Do Hoang LamNam--
12409340Nguyen Hoang AnhNam00-00-1987
12401943Bui Thi My HangNữ07-07-1988
12406287Nguyen Binh NguyenNam00-00-1994
12403083Nguyen Hong NgocNữWCM16-01-2000
12401315Phan Dinh Nhat KhanhNam15-03-1992
12401625Le Trong De ToanNamCM02-07-1994
12402443Duong Thuong CongNam18-08-1992
12402176Le Minh HoangNamCM13-10-1996
12406201Nguyen Duy TrungNam30-05-1996
12404888Le Minh TuNamFM02-07-1998
12402010Nguyen Huu Hoang AnhNam30-01-1989
12403547Doan Thi Hong NhungNữ22-02-1997
12406279Hoang Minh HaoNam15-04-1993
12401536Le Phu Nguyen ThaoNữ04-09-1988
12409910Kieu Bich ThuyNữWFM11-11-2001
12413372Hoang Minh HieuNamCM07-01-2007
12404497Nguyen Van Thanh BdNam--
12423173Vo Tan ChinhNam12-11-1995
12404144Tran Thi Nhu YNữWFM19-10-1997
12405825Nguyen Dinh TrungNam24-07-2000
12423157Nguyen Hong ThamNữ17-01-1998
12412791Pham Phu QuangNam11-10-2003
12404845Hoang Minh PhongNam08-04-1987
12404446Ly Quoc LongNam13-01-1992
12403580Bo Huynh Nhat TruongNam00-00-1995
12406813Nguyen Vu Thu HienNữWCM13-01-2002
12400432Nguyen Duy Dien NguyenNamCM12-09-1994
12405388Huynh Minh ChienNam29-03-2002
12402494Le Thi Thu HuongNữ13-02-1989
12415669Pham Tran Gia PhucNamCM21-08-2009
12402931Nguyen Ngoc Minh TriNam13-12-1998
12425168Nguyen Huu Khoa NguyenNam31-05-1994
12401323Do Thi Diem ThuyNữ00-00-1983
12404616Nguyen Hai DaoNam30-12-1990
12407135Hoang Thi Hai AnhNữWCM27-09-1996
12405736Vo Kim CangNam25-04-2001
12400505Ngo Thi Kim TuyenNữ10-09-1991
12400483Pham Quang HungNam07-09-1998
12404438Le Nhat MinhNam23-10-1996
12400378Nguyen Anh TuanNamDI04-11-1987
12401382Nguyen Hoang AnhNữWCM16-07-1998
12402486Le Thi Minh ThoNữ12-06-1976
12402206Nguyen Huynh Trong HaiNam14-11-1996
12404993Huynh Hai HimNamFM13-01-2003
12404756Nguyen Van Phuc HauNam16-03-2000
12406317Nguyen Khuong DuyNam13-07-1993
12403946Nguyen Trung HieuNam18-04-1993
12402125Tran Ngo Thien PhuNam25-04-1995
12403482Huynh Thi Hong SuongNữ26-11-1991
12424714Banh Gia HuyNam25-05-2009
12411027Le Tri KienNam31-08-2005
12401935Pham Thi Thu HoaiNữFI18-01-1990
12401617Chu Duc HuyNam16-02-1995
12405191Pham Phu VinhNamFM18-10-2003
12402524Nguyen Quang DucNam11-06-1992
12404012Nguyen Xuan NhiNữ04-06-2001
12406970Tao Minh GiangNữ28-07-2000
12425184Tran Vo Quoc BaoNam04-08-2006
12401528Do Thi Diem HuongNữ29-05-1987
12401803Ton Nu Hong AnNữWFM20-03-1992
12402290Mai Thuy TrangNữ03-06-1995
12402079Nguyen Duc Viet HNNam00-00-1995
12411540Mai Le Khoi NguyenNam23-05-2004
12403628Lai Duc MinhNam11-02-2001
12402745Ngo Quang NhatNam24-02-2000
12409359Dao Thien BaoNam19-10-1964
12413780Mai Quoc HuyNamFI10-08-2000
12401200Nguyen Thi HanhNữ26-09-1986
12409006Le Thai NgaNữ28-09-2003
12402753Nguyen Cong TaiNam31-12-2001
12405884Nguyen Viet HuyNam20-06-2000
12404519Tran Quoc VinhNam--
12403032Dao Thien KimNữ18-02-2000
12414816Nguyen Thien NganNữWFM22-02-2005
12404217Vo Thi Bich LieuNữ00-00-1989
12402966Pham Anh TrungNam02-07-1998
12400610Dao Thi Lan AnhNữWFM00-00-1997
12400661Nguyen Tran Ngoc ThuyNữWFM02-09-1995
12402389Le Thien ViNam00-00-1945
12401846Mai Thien Kim Ngoc DiepNữWFM15-07-1990
12426512Pham Nhu YNữ18-12-1994
12406929Nguyen Thi Minh ThuNữWFM03-01-2000
12419052Chu Quoc ThinhNamNI02-10-1976
12403415Tran Thi Mong ThuNữ03-09-1996
12407380Tran Nguyen Dang KhoaNam10-01-1994
12407186Nguyen Thi NhacNữ05-07-1995
12403008Truong Tan ThanhNam06-09-1999
12400165Ho Thi Minh HienNữ00-00-1986
12402702Le Quang VinhNam12-08-2000
12406023Chuc Dinh TanNam29-03-1997
12407526Ho Thi TinhNữ00-00-1994
12402311Nguyen Truong Bao TranNữ19-03-1995
12402974Phan Ba Thanh CongNam22-06-1999
12401668Le Thanh ThaoNữWFM25-12-1993
12400807Tran Le Tu UyenNữ18-08-1990
12411248Pham Cong MinhNam18-02-2006
12401340Le Thi HoaNữ04-02-1992
12407232Nguyen Thi Thao LinhNữ29-03-1993
12406368Nguyen Trong HungNam30-11-1994
12404080Nguyen Thi Minh OanhNữWFM21-02-1999
12408948Vuong Quynh AnhNữWFM15-03-2005
12406848Tran Thi Diem QuynhNữWFM23-08-2001
12426970Bui Quang VuNam03-09-1983
12400211Pham Hong MinhNữWFM13-03-1996
12406856Tran Thi Hong PhanNữWFM28-01-2002
12407291Tran Thi Kim CuongNữ04-06-1991
12402478Le La Tra MyNữ10-01-1984
12402273Do Huu Thuy TrangNữ08-06-1994
12422355Nguyen Tuan LongNamDI21-04-1990
12412228Luu Duc HaiNam14-12-1950
12402885Le Quang TraNamCM01-09-1999
12406988Tran Phan Bao KhanhNữWFM14-01-2000
12400629Vu Thi Dieu AiNữWFM14-07-1998
12405590Nguyen Tien AnhNam23-09-2001
12411353Tran Quoc PhuNam02-03-2005
12407178Nguyen Thi Cam LinhNữ29-01-1995
12402184Le Thanh LiemNam11-06-1996
12412244Ho Xuan MaiNữ00-00-1989
12405930Thai Gia BaoNam29-01-1999
12418978Vo Thi NhiemNữ24-11-1984
12406228Phan Nguyen Hung CuongNamFI27-04-1996
12407984Vu Hoang Gia BaoNamCM26-02-2006
12402257Tran Thi Thu ThaoNữ19-01-1992
12412287Duong Van SonNam00-00-1990
12423149Cao Thanh DanhNam24-10-1998
12410462Tran Lam Tu BaoNam30-12-1992
12402958Nguyen Tri ThienNam14-02-1998
12410667Vo Thi Thuy TienNữ27-10-1999
12403601Nguyen Thi Thu TrangNữ00-00-1995
12403296Vu Hoang LanNữWCM21-08-1998
12403911Nguy Minh NghiaNam25-06-1996
12425133Ha Thi My DuyenNữNI15-06-1993
12404799Nguyen Van TaiNam16-09-2002
12400564Nguyen Thi ThuyNữ--
12408190Nguyen Quang TrungNam29-06-2002
12402362Vuong Thi Quynh HuongNữWCM05-02-1995
12400882Bui Manh HungNam27-06-1993
12424730Dinh Nho KietNam21-03-2010
12403938Huynh Nguyen Anh QuanNam00-00-1993
12403180Vu Thi Dieu UyenNữWFM03-03-2000
12425141Dang Thi Ngoc TruanNữ28-06-1996
12426768Ngo Minh HangNữ14-12-2008
12403016Cao Minh TrangNữ03-12-2000
12426997Tran Duong Hoang NganNữ09-01-2013
12401757Ho Thi Anh TienNữ12-04-1990
12407747Nguyen Duc SangNam25-04-2005
12410772Nguyen Phung QuanNam--
12403270Pham Thanh Phuong ThaoNữWFM18-01-1999
12418943Nguyen Van QuanNamFI02-09-1988
12404810Tran Hong QuanNam29-06-2003
12402320Pham Hong PhucNữ21-01-1995
12404659Do Van LongNamFA23-02-1978
12403334Huynh Ngoc Thuy LinhNữWFM06-07-1997
12403130Nguyen To TranNữ01-11-2000
12426784Ngo Tien SinhNam04-09-2000
12414697Luong Hoang Tu LinhNữ24-03-2005
12406643Ha Phuong Hoang MaiNữ19-12-2001
12403970Le Thi Nhu QuynhNữWCM12-08-2001
12403652Luong Duy LocNam05-10-2001
12412120Tan Huynh Thanh TrucNữWFM28-09-2003
12426849Nguyen Anh NguyenNamNI07-11-1995
12402826Phan Ba VietNam05-05-2000
12402982Phan LuongNam27-02-1998
12402796Nguyen Thai DuongNam15-04-2000
12404624Nguyen Hoang HiepNam10-09-2005
12403962Bui Thi Diep AnhNữ07-02-2001
12420697Nguyen Chau Ngoc HanNữ28-11-2008
12405027Le Quang AnNam00-00-2005
12424722Dau Khuong DuyNam20-07-2011
12405833Nguyen Hoang HaiNam27-04-2000
12403474Vo Mai TrucNữWFM01-05-2001
12402095Lam Minh ChauNamFA,FT07-03-1961
12408921Vu Bui Thi Thanh VanNữWFM30-01-2005
12402877Dao Thien AnNam01-01-1998
12408034Hoang Vu Trung NguyenNam02-04-2002
12402265Dinh Thi Phuong ThaoNữ31-10-1994
12407240Tran Nguyen Thuy TranNữ10-08-1994
12406430Nghiem Thao TamNữ20-05-2003
12425176Tran Hung VuongNamFI11-10-1996
12407046Le Nguyen Thao NguyenNữ21-04-1998
12407011Bui Thuy VyNữWCM29-01-1998
12420719Vu Nguyen Uyen NhiNữ06-07-2011
12403989Le Thuy AnNữ03-01-2002
12403903Vuong Phuoc Minh KhoiNam20-01-1998
12412252Le Bich LienNữ00-00-1989
12402559Pham Phuc DucNam26-03-1992
12400513Nguyen Thi Diem TrangNữ02-10-1988
12409723Huynh Hoa Minh NhatNamDI18-12-1979
12415251Bui Huy PhuocNamCM08-01-2007
12403199Bui Ngoc Anh ThiNữ04-11-1998
12405515Nguyen Hoang Dang HuyNam04-01-2002
12402346Pham Thi Anh MinhNữ26-04-1995
12426989Ly Xuan DinhNam19-05-2013
12410039Nguyen Quoc CuongNam23-04-1973
12420182Do Vu ThuNam07-03-1991
12406082Nguyen Thanh LamNam21-03-1998
12403776Nguyen Hau Phuoc VinhNam16-04-1999
12412856Cao Xuan AnNam12-07-2002
12405990Truong Anh KietNam15-03-1999
12407127Tran Nguyen Que HuongNữ16-01-1998
12415260An Dinh MinhNam23-09-2007
12403156Phan Nguyen Ha NhuNữ07-04-2000
12411094Nguyen Lam TungNamCM11-04-2005
12420298Phan Ngoc HieuNam18-09-1996
12403750Vuong The Hung ViNamCM17-01-2001
12404730Dinh Phi PhaNam--
12412201Nguyen Hong NhungNữWCM21-01-2006
12403350Mai Ngoc NhiNữ20-05-1996
12403326Ho Nguyen Minh PhucNữ06-03-1997
12422614Le Tran Minh NhatNamFI10-06-1990
12421120To Ngoc MinhNam03-05-1986
12410659Tran Thi Phuong AnhNữ24-11-2001
12423130Nguyen Tran Quynh NhuNamNI19-05-1997
12404691Nguyen Phuoc ThanhNam00-00-1991
12403067Hoang Minh ThuNữ01-09-2000
12416347Luu Quoc VietNam15-02-2008
12420654Nguyen Phuc ThanhNam30-10-2006
12411426Dang Anh QuocNam12-08-2004
12426776Ngo Thanh TuNam30-12-1980
12420646Ngo Quang TrungNam16-09-2002
12402630Do Duc VietNam20-03-2001
12423165Nguyen Thi Thuy HangNữ25-03-1996
12412007Le Hong Minh NgocNữ07-07-2003
12415359Nguyen Le Cam HienNữWCM27-04-2007
12409251Pham Thi Thuy HoaNữ11-01-1999
12413321Bui Nguyen LuongNam04-05-2008
12426539Le Dinh KhangNam17-11-1999
12402648Doan Nguyen Trung TinNam25-01-2000
12408000Bui Nhat TanNam18-05-2002
12404870Tran Ly VuNam--
12413437Le Phi LanNam17-09-2007
12425150Ha Thi Dieu LinhNữ07-04-2000
12403393Phan Nguyen Thuy DungNữ01-01-1996
12417297Bui Dang LocNam18-07-2006
12403300Chau Thi Yen QuyenNữ13-01-1997
12402664Hoang Tan DucNam10-06-2000
12414352Hoang Quoc KhanhNam02-09-2006
12426814Truong Khanh DuyNam15-03-2009
12416924Nguyen Khac TuNam04-02-2007
12414360Hoang VietNam18-03-2006
12408123Nguyen Anh DungNam04-05-2002
12404209Ngo Ngoc ThaoNữ26-09-1993
12404225Lam Tuyet MaiNam16-01-1949
12426520Tran Vo Quoc HoangNam07-10-2003
12405221Phan Nguyen Dang KhaNam00-00-2003
12404802Pham Tran Gia ThuNữWCM11-07-2004
12408310Vo Minh TrietNam07-01-2002
12412350Vo Huynh ThienNam18-03-2003
12418692Bui Huu DucNam31-03-2009
12407461Pham Thi Kim LongNữ00-00-1991
12427004Duong Thanh HuyNam08-06-2010
12424650Trinh Thanh BinhNam18-05-1967
12424790Doan Quoc ThanhNam08-06-1960
12403164Tran Ngoc Minh TuongNữ17-01-2000
12404667Duong Trieu AnNữ01-07-2001
12418811Luu Tran Nguyen KhoiNam01-01-2004
12406791Nguyen Thi Phuong ThyNữ21-05-2002
12414735Nguyen Ngo Lien HuongNữ18-04-2006
12415170Doan Phan KhiemNam10-01-2007
12404500Thai Nguyen Minh TrangNữ16-10-1989
12402800Nguyen Tuan KietNam27-05-2000
12412023Nguyen Hai Phuong AnhNữ23-03-2004
12405710Truong Le Thanh DatNam16-10-2002
12409782Tran Nhat Phuong HNNữ26-05-2004
12415499Do An HoaNam17-05-2008
12420433Phan Thai MinhNam03-05-2008
12409820Nguyen Trung HieuNam26-01-2003
12421081Mao Tuan DungNam20-09-2009
12414727Nguyen My Hanh AnNữ04-12-2006
12403342Le Thi Kim NganNữ31-01-1997
12416533Phan Minh TrieuNam11-10-2004
12414980Ong The SonNam26-02-2007
12404187Phan Thi Huong GiangNữ06-03-1996
12420166Dinh Tuan SonNam19-08-1981
12406899Ngo Thi Ngoc NganNữ01-01-1999
12404896Nguyen Cong HieuNam14-10-1997
12420891Dang Nguyen Thanh CongNam11-05-2007
12417440Nguyen Vuong Tung LamNam01-04-2010
12402354Vu Thien Tram AnhNữ23-04-1995
12412309Nguyen Duc DungNam08-11-2006
12420131Can Chi ThanhNam13-10-2008
12413429Le Phi LongNam01-01-2004
12405159Nguyen Thanh DuyNam23-04-2004
12410861Nguyen Thi Thu HaNam03-09-1997
12412503Tran Dinh Dang KhoaNam05-02-2005
12412392Nguyen Xuan HienNam24-02-2006
12405140Nguyen Quoc PhapNam27-12-2004
12408565Vu Duy PhuongNam27-08-1998
12425354Nguyen Quang NghiaNam04-08-1981
12404195Tran Nguyen Bao TranNữ01-02-1996
12409863Le Ngo Thuc HanNữ20-04-2003
12410756Le Minh DucNam29-01-2006
12407631Le Dang KhoaNam18-12-2004
12404829Tran Vuong Mai KhanhNữWCM04-02-2003
12404608Le Mai DuyNam00-00-1967
12415693Tran Dang Minh DucNam00-00-2008
12420832Tran Tu Nam KhaNam12-02-1990
12405582Nguyen Quoc KyNam05-11-2002
12403741Vuong Phuoc Anh KhoaNam16-02-2002
12421162Nguyen Minh Yen NhiNữ14-09-2006
12419966Nguyen Binh VyNữ06-05-2008
12404861Pham Dang KhanhNam30-05-2000
12411876Thanh Uyen DungNữWCM09-02-2005
12407453Le Thuy ViNữ17-01-1995
12404918Thai Toan LamNam29-01-2003
12413577Nguyen Le Ngoc QuyNam03-08-2006
12415235Dang Ngoc MinhNam18-01-2007
12419648Nguyen Manh DucNam04-02-2011
12413801Nguyen The PhuNam31-05-2000
12415944Nguyen Duc DuyNam29-07-2007
12411868Thai Ngoc Tuong MinhNữ02-04-2007
12416355Nguyen Nghia Gia AnNam21-07-2009
12419982Nguyen Ha Khanh LinhNữ14-01-2008
12408794Nguyen Thi Thuy QuyenNữWCM03-05-2005
12404853Le Bao HuyNamNI04-09-1999
12409766Pham Quang DungNam11-01-2005
12418820Nguyen Quoc Truong SonNam07-02-2007
12406830Tran Minh YNữWCM22-03-2002
12409260Phan Thao NguyenNữ11-02-1998
12415030Nguyen Minh TrongNam03-04-2007
12421049Doan Thu HuyenNữ05-12-1991
12406120Pham Trung QuocNam03-09-1997
12406511Phan Thi My HuongNữ29-03-2003
12415561Nguyen Duc Gia BachNam29-08-2008
12424951Nguyen Tran Duy AnhNam18-02-2008
12411841Phung Phuong NguyenNữ15-03-2005
12417270Tran Minh DatNam15-08-2006
12425346Nguyen Nam KietNam06-10-2011
12409944Phan Thi Trac VanNữ00-00-1962
12418994Truong Phi CuongNam11-01-1993
12421090Nguyen Thu TrangNữ13-02-1988
12426636Nguyen Doan GiangNam03-08-2004
12422754Nguyen Trung DungNam02-01-2000
12408166Nguyen Minh NhatNam18-03-2003
12415642Nguyen Thai SonNam28-04-2009
12403172Vu Khanh LinhNữ08-01-2001
12409022Nguyen Hoang Vo SongNữ23-10-2002
12424803Duong Vu AnhNam16-06-2011
12420190La Manh TuanNam05-03-1991
12414344Hoang Le Minh NhatNam08-02-2005
12404780Nguyen Ngoc Yen VyNữ17-01-2005
12417289Hoa Quang BachNam20-02-2008
12403148Pham Hoang Nhat AnhNữ18-01-2000
12417254Vu Ba KhoiNam06-01-2008
12412805Tong Hai AnhNamCM01-02-2007
12416363Nguyen Phan NguyenNam04-01-2004
12408743Nguyen Ha Minh AnhNữ05-06-2004
12410330Dang Bao LongNam06-04-1998
12415871Pham Anh KienNam00-00-2008
12414794Nguyen Thi Khanh VanNữ11-03-2005
12410764Nguyen Anh LuanNam--
12413330Nguyen Hoang MinhNam13-11-2006
12417165Nguyen Thanh VinhNam10-03-1989
12404748Hoang Trong Minh QuangNam20-01-2003
12418889Nguyen Anh KhoaNam21-04-2009
12417157Phan Nhat YNam15-03-1991
12411566Ngo Hong AnhNam00-00-2003
12426733Tang Lam GiangNữ21-08-1998
12411779Nguyen Ngan HaNữ01-01-2005
12413267Vu My LinhNữ31-07-2008
12415340Nguyen Hoang Thai NgocNữWCM01-02-2007
12404721Tran Tien PhatNam26-06-2001
12406457Nguyen Ha PhuongNữ09-02-2003
12411213Nguyen Vinh KhanhNam00-00-2005
12413836Bui Kha NhiNữ13-04-2002
12417181Truong Tran Loan NgocNữ09-02-1994
12418005Phan Tran Bao KhangNam19-04-2010
12412821Luu Ha Bich NgocNữWCM12-05-2006
12424919Nguyen Hoang KhanhNam30-04-2011
12404039Tran Nguyen Huyen TranNữNI29-05-2001
12420999Nguyen Hai NamNam19-05-1983
12404837Vuong Bao KhangNam00-00-2003
12424943Nguyen Quang SonNam28-10-1993
12418064Nguyen Khac ThanhNam18-03-2009
12415740Mai Hieu LinhNữ27-07-2009
12402818Pham Quang MinhNam23-05-2001
12418900Hoang Le Minh BaoNamCM16-11-2009
12413100Luu Huong Cuong ThinhNam29-08-2004
12420778Nguyen Hoai AnNam12-03-2008
12420220Le Van VietNam13-09-1993
12424781Do Tien MinhNam12-07-2007
12403113Nguyen Ngoc Son HaNữ26-06-2001
12411400Vo Thien AnNam18-04-2006
12428868Ngan Ba Hoang NguyenNam15-09-2001
12415219Do Hoang Chung ThongNam29-11-2007
12424897Nguyen Duy ThanhNam23-10-2008
12417394Do Quang TungNam27-06-2006
12420360Vu Vinh HoangNam20-08-2008
12412040Nguyen Le Minh UyenNữ02-01-2004
12424609Nguyen Quang MinhNam29-11-2011
12421022Tran Thi Bich ThuyNữ22-01-1980
12419214Doan The DucNam04-01-2009
12419044Nguyen The HoanNam30-01-1974
12418960Pham Linh NhamNữ20-06-1990
12420158Dao Minh KhanhNữ22-02-2007
12413445Tran Bao Dang KhoaNam20-10-2007
12420425Nguyen Xuan SangNam14-01-1995
12407488Bui Nhat QuangNam26-01-2004
12415375Nguyen Linh DanNữWCM19-02-2007
12415316Ly Nguyen Ngoc ChauNữ05-02-2007
12420514Dang Le Xuan HienNữ14-09-2010
12410748Dang Hue NghiNam08-11-1989
12416304Pham Dang MinhNam11-10-2009
12404713Nguyen Thi Minh AnhNữ00-00-1985
12420310Phan Van HanNam25-08-1952
12420387Lai Duc MinhNam18-10-2005
12416169Lam Duc Hai NamNam29-04-2009
12424846Le Anh TuNam21-08-2012
12415723Ho Ngoc VyNữ11-06-2009
12428825Le Ngoc Gia BaoNam13-01-2010
12424927Nguyen Huu LuongNam06-12-1980
12413291Le Thi Dieu MiNữ07-03-2003
12417548Nguyen Nghia Gia BinhNam09-08-2011
12421065Le Hoa BinhNam10-11-1958
12410829Le Quoc ThaiNam00-00-2005
12410837Ngo Hong PhongNam00-00-1988
12415847Ton Nu Quynh DuongNữWCM22-08-2008
12417327Nguyen Thuy LinhNữ05-01-2009
12412147Tran Thi Kim LienNữ17-05-2004
12411736Doan Thuy My DungNữ20-03-2006
12411710Bui Ngoc Phuong NghiNữ30-06-2006
12417211Nguyen Dang BaoNam06-01-2005
12412848Nguyen Thi Kim TuyenNữ12-10-2004
12418722Nguyen Ngoc HienNữ07-03-2008
12426938Tran Hoang Minh TuanNam01-01-2010
12420255Nguyen Huu ManhNam01-11-1994
12425370Nguyen Trung DucNam01-02-2009
12426580Do Khoi NguyenNam19-01-2010
12418706Bui Thi Ngoc ChiNữ30-09-2009
12421014Nguyen Thi Hong ChauNữ04-12-1982
12412813Nguyen Ngoc Minh ChauNữ14-12-2006
12410993Le Minh Tuan AnhNam15-07-2007
12411175Nguyen Trong NhanNam16-10-2005
12414387Huynh Thien PhuNam21-10-2006
12416967Duong Ngoc Minh ChauNữ19-12-2006
12414573Tran Hoang Thanh PhongNam00-00-2005
12420115Do Quoc AnhNam02-01-2008
12413739Le Vu Hoai AnNam11-02-2008
12425001Pham Huy DucNam19-12-2011
12424749Do Hoang HaiNam29-06-2011
12424684Tran Van Hoang LamNam23-03-2007
12419320Ha Duc Tri VuNam11-09-2009
12424560Nguyen Hoang PhucNam23-02-2008
12420271Nguyen Tuan ThanhNam10-11-2009
12421030Pham Thi HuongNữ22-02-1983
12421006Nguyen Thi My LinhNữ13-02-1995
12423270Ha Nguyen Nam KhanhNam07-02-2010
12418579Bui Tran Minh KhangNam25-06-2009
12424960Nguyen Trung KienNam13-04-2010
12420263Nguyen Thieu AnhNam13-09-2006
12417130Nguyen Minh TrangNữ15-12-1986
12425400Than Van KhangNam02-04-2009
12420204Lam Viet BaoNam31-10-1993
12419001Huynh Le Minh HoangNam28-04-2009
12420174Do Van TruongNam11-01-1975
12409871Le Khac Minh ThuNữ08-05-2003
12411078Nguyen Hoang DatNam31-07-2005
12419010Pham Viet Thien PhuocNam28-01-2010
12417513Nguyen Khanh LamNam25-04-2010
12416134Le Minh ThuNữ15-04-2008
12424811Ha Minh TungNam14-07-2011
12413194Bui Tuyet HoaNữ26-01-2008
12425087Tran Ngoc LoanNam27-06-1996
12425419Hoang Nguyen HuyNam29-09-2006
12417424Do Quang MinhNam01-09-2009
12426644Nguyen Duc ThinhNam10-06-2013
12419222Nguyen Phuc Yen NhiNữ20-10-2007
12417122Nguyen Manh HungNam05-10-1983
12419427Le Pham Minh DucNam25-03-2010
12415758Ngo Bao QuyenNữ23-03-2009
12404900Bui Vu Hanh DuyenNữ25-02-2005
12425117Vuong Son HaiNam27-01-2012
12411256Pham Quang HungNam25-12-2006
12418986Huynh Kim SonNam05-01-2006
12408727Le Dam DuyenNữWFM19-01-2004
12410284Nguyen Dinh Thien PhucNam13-06-2000
12416207Tran Ngoc Minh DuyNam25-05-2009
12425338Nguyen Manh QuyetNam12-10-2002
12417645Tran Le Viet AnhNam10-10-2009
12426610Mai Hoang TungNam04-01-2009
12417874Huynh Phuc Minh PhuongNữ01-01-2010
12424870Ngo Duc AnhNam10-03-2012
12405124Nguyen Minh ThongNam27-02-2003
12416150Nguyen Gia KhanhNam16-09-2009
12420492Nguyen Huynh Tu PhuongNữ22-11-2009
12418773Chau Dien Nha UyenNữ03-04-2007
12417483Pham Vu QuyNam25-02-2006
12417319Ngo Ngoc ChauNữ19-08-2008
12410810Dao Hoang ThaiNam10-06-1989
12410845Nguyen Manh Anh TuanNam00-00-2006
12424986Nguyen Vu Ky AnhNam29-04-2010
12418536Nguyen Thi Mai LanNữ27-07-2006
12424706Nguyen Minh Chi ThienNam01-01-2006
12424862Le Tuan PhongNam05-05-2010
12420379Nguyen Tien ThanhNam28-08-1993
12415022Nguyen Hoang VietNam18-01-2007
12415766Nguyen Huynh Mai HoaNữ12-03-2009
12425036Pham Xuan HieuNam18-09-1982
12418072Nguyen Ngoc Phong NhiNữ02-02-2008
12416843Vu Xuan HoangNam05-04-2009
12416614Phan Nguyen Thai BaoNam06-01-2010
12419583Nguyen Hoang BachNam31-05-2011
12418951Dao Thi Le XuanNữ05-12-1985
12424765Nguyen Ngoc DiepNữ17-10-2012
12419230Tong Thai Hoang AnNữ08-05-2012
12419028Nguyen Ngoc Phuong NghiNữ10-12-2007
12426555Bui Quang MinhNam31-08-2012
12426890Le Duc TaiNam23-06-2011
12415855Tong Thai Ky AnNữ28-07-2008
12425125Nguyen Mai ChiNữ01-04-2011
12426695Nguyen Phuc AnhNam29-03-2005
12417726Pham Minh HieuNam15-05-2008
12415324Ly Nguyen Ngoc TranNữ05-02-2007
12412082Nguyen Thi Ngoc HanNữ20-03-2004
12428876Ngo Quang AnhNam09-11-2004
12428957Nguyen Phuc NguyenNam28-07-2011
12425362Nguyen Tran Thuy ChiNữ11-08-2009
12424617Le Thai Hoang AnhNữ23-06-2011
12424595Dao Ngoc Minh ChauNữ30-10-2000
12425079Tran Minh HieuNam08-08-2012
12419125Nguyen Thi KieuNữ10-10-1986
12417262Vo Dinh Khai MyNữ16-02-2008
12424625Tran Hoang PhucNam30-12-1989
12420956Nguyen Thanh DucNam07-07-2010
12419087Tran Nguyen Hoang LamNam28-10-2010
12416444Nguyen The NghiaNam04-03-2009
12419761Pham Truong PhuNam01-12-2008
12428922Tran Tuan HungNam13-06-2009
12418897Le Ngoc Minh TruongNam15-03-2010
12424544Nguyen Trung MinhNam08-01-2010
12426628Nguyen Ba NamNam08-03-2012
12426903Mai Duc KienNam25-06-2012
12425397Nguyen Van ManhNam25-12-1955
12424773Tran Thi Ha ThanhNữ18-08-2010
12407798Nguyen Phuc NguyenNam02-01-2005
12419079Nguyen Hoang Thai NghiNam06-11-2008
12413259Nguyen Minh TraNữ16-02-2009
12415804Nguyen Xuan Minh HangNữ06-02-2009
12421057Nguyen Thi HongNữ22-10-1998
12418854Huynh Thien NgocNữ01-01-2009
12418030Duong Nu Nhat MinhNữ10-04-2009
12421197Ho Dang Nhat MinhNam17-05-2010
12418714Le Dang Bao NgocNữ27-07-2009
12424633Ta Nguyen BaoNam10-10-2009
12425303Nguyen Bao ChauNữ08-03-2010
12418757Le Trung HieuNam03-01-2004
12426709Nguyen Trong Thai DuongNam19-06-2011
12421111Quan My LinhNữ03-01-2010
12421189Nguyen Xuan AnhNam08-08-2008
12417696Lam Binh NguyenNữ17-04-2011
12418668Ngo Nha KyNữ06-03-2010
12419206Nguyen Thai Minh HieuNam16-04-2011
12418218Nguyen Thanh ThuyNữ29-06-2010
12412627Nguyen Thu AnNữ22-03-2008
12413208Le Ngo Thuc QuyenNữ02-05-2008
12418765Nguyen Le Thao NhiNữ25-07-2003
12424994Nguyen Xuan AnNam12-10-2011
12403849Le Quang LongNam00-00-1997
12407496Bui Quoc BaoNam00-00-2004
12411000Le Quang TuanNam14-11-2005
12410896Bui Quoc DatNam01-08-2006
12412422Dao Phuc NamNam07-08-2004
12419036Dang Minh KhoiNam17-07-2010
12404152Le Thi Thu HienNữ07-11-1996
12425605Le Quang MinhNam23-06-2008
12408107Luong Giang SonNam31-03-2002
12405035Luu Hoang Hai DuongNam25-01-2003
12406180Dao Quoc BaoNam26-03-1996
12426601Luu Minh DucNam09-01-2009
12420930Bui Quoc HuyNam01-11-2010
12406600Dao Ngoc KhanhNữ12-08-2001
12417092Le Quang KhaiNam05-10-2006
12427330Dang Ngo Gia HanNữ12-11-2007
12428477Luu Ngoc KhueNam12-08-2005
12417920Bui Mai Hong KhanhNữ17-11-2007
12413038Luu Nguyen Minh KhoiNam15-06-2005
12429309Luu Hai YenNữ02-01-2009
12404268Luong Trong MinhNamIA,IO,FT25-09-1961
12418587Dinh Bui Minh ChieuNữ06-04-2009
12428841Bui Minh DucNam05-04-2011
12419435Le Tat SangNam08-02-2007
12420980Le Sy ToanNam10-07-1991
12419478Luong Ngoc BichNữ30-07-1962
12419931Le Quynh AnhNữ08-07-2003
12416029Le Quy TaiNam23-02-2008
12414700Luong Ngoc Khanh LinhNữ12-02-2006
12420972Dao Thanh CongNam05-09-2001
12406031Dao Quang HungNam19-03-1998
12422169Luong Quang Nhat MinhNam10-01-1990
12410136Le Quoc AnhNam20-12-2001
12423963Le Quoc HoanNam20-01-2007
12411523Le Quoc DinhNam20-03-2003
12414050Luong Vinh ThieuNam27-06-2004
12430404Luu Bao LamNam07-06-2015
12423319Luu Duc DuyNam26-05-2007
12406198Dao Sy KhangNam21-08-1995
12428019Dinh Cam AnhNữ03-03-1983
12419451Le Tran Nhat QuanNam07-03-2010
12427128Luu Gia KhanhNam16-09-2011
12412660Dao Ngoc Bao ThyNữ10-08-2007
12411019Le Quoc HungNam00-00-2005
12430412Ly Quang HungNam23-08-2012
12423084Luu Thi Anh ThuNữ23-11-1976
12416665Le Phuc TanNam12-04-2008
12428426Bui Ngoc ManhNam13-06-2002
12422932Dao Thien LanNam21-08-1958
12423459Dinh Duc Tuan KietNam18-01-2013
12413518Dao Le Bao NguyenNữ09-11-2002
12413569Dao Le Bao NgocNữ15-08-2006
12423980Le Thuan Anh QuanNam30-10-2006
12407666Le Phuc NguyenNam17-03-2004
12421456Bui Quoc KhanhNam10-10-1983
12403954Bui Thanh Nha TrucNữWCM05-10-2002
12410675Le Thi XeNữ22-10-1997
12407585Dao Thien LongNam16-01-2004
12426954Ly Dai QuangNam20-06-2013
12421391Dinh Giang NamNam16-04-1988
12414069Ly Dinh Minh ManNam22-03-2004
12400173Le Phan Khanh NhiNữ--
12405450Ly Han VinhNam20-10-2001
129057962Le Nhu ThongNamNI26-03-1991
12420590Le Nhat NamNam16-04-2008
12426962Le Nhat MinhNam03-05-2013
12426237Ly Minh HuyNam09-08-2013
12415308Le Phuong PhuongNữ07-04-2007
12428795Bui Minh KhueNữ30-01-2008
12406694Luu Phuong LinhNữ00-00-2002
12422002Le Quang DinhNam06-01-1975
12402915Luu Quang DaoNam13-08-1999
12417149Luu Quang ThongNam06-01-1990
12422436Le Quang AnhNam26-03-1976
12408654Dang Minh NgocNữ10-03-2004
12415278Dang Minh AnhNữ19-01-2007
12426547Bui Ngoc MinhNữ21-02-2011
12426563Dao Minh AnhNữ09-08-2009
12417386Le Phuong ThuyNữ12-04-2007
12422509Bui Ngoc GiauNam28-03-1969
12402729Luu Quang VuNam30-08-2001
12409162Le Phuong LinhNữ00-00-2000
12422665Bui Quy HungNam04-03-1989
12419923Le Phung Ai NhienNữ24-02-2006
12421960Le Phuc Tran TuNamNI25-02-1974
12412716Luu Que ChiNữ24-08-2007
12417556Le Thi Thuan LoiNữ09-09-2008
12417505Le Tra MyNữ08-06-2010
12424480Le Phuc Thai AnNam12-02-2013
12407674Le Quang KhaiNam30-08-2005
12402710Le Tran Khoi NguyenNam01-12-2000
12429783Bui Nhat LinhNữ03-12-2011
12422827Le Xuan TruongNam29-09-1991
12421820Le Van QuyNam21-11-1981
12408018Dao Xuan ThuyNam23-01-2003
12421383Le Van ThoanNam02-08-1968
12402893Le Van TruongNam18-11-1999
12420603Dao Thu HanNữ05-02-2008
12423874Dau Bao KhanhNam04-11-2012
12410918Dang Minh LongNam01-01-2005
12429040Le Vinh BachNam10-07-2006
12409553Le Van NhuNamDI01-01-1965
12405442Le Vinh PhuocNam10-01-2001
12422312Le Van LoiNam15-01-1987
12406619Dau Thi Hang NgaNữ02-06-2002
12409537Le Thi LyNamDI01-01-1982
12422185Le Vu Dang TrinhNam01-08-1993
12409731Le Vu Ha PhuongNữ06-01-1989
12425478Bui Quang KhaiNam01-05-2013
12401960Le Thanh Phuong UyenNữWFM15-11-1996
12402907Le Vu Nam AnhNam07-04-1998
12422800Le Vu TruNam09-11-1989
12410349Le Xuan QuangNam00-00-1997
12423548Luong Minh QuanNam09-06-2009
12429058Le Vinh DinhNam07-02-2009
12425729Le The HienNam18-08-2013
12417599Dao Tri TinNam28-10-2009
12413380Le Trung PhongNam29-01-2007
12417335Bui Ngoc Gia BaoNam29-08-2009
12419133Dao Tuan KietNam31-01-2001
12421103Le Trong BacNam16-11-1989
12403644Le Trung ThanhNam21-06-2001
12426822Le Thi Bich LienNữ18-01-1989
12428680Le Truong Nhat NamNam10-12-2013
12418471Le Tuan HuyNam20-01-2009
12420662Bui Nguyen Phuong MaiNữ29-12-2001
12426210Le The MinhNam20-04-2010
12416070Le Thanh PhuNam13-01-2008
12424854Le Tuan MinhNam22-01-2008
12427080Le Thao NguyenNữ08-08-2001
12414417Le Thanh VinhNam29-03-2005
12421235Dao Xuan ThaiNam01-09-1990
12421308Le Thi HangNữ03-08-1986
12425524Le Van Gia TungNam12-04-2006
12422908Le Van HoatNam08-11-1971
12424137Dao Tran Thanh ThienNam02-11-2012
12422533Le Thanh VanNam01-12-1962
12419460Le Van KhoaNam31-05-2011
12408476Dang Minh LuanNam00-00-1999
12413585Bui Nguyen LongNam01-01-2007
12408964Bui Ngoc Anh NhiNữ02-03-2002
12423041Bui Nam HungNam17-06-1981
12422940Dao Thi Hong LanNữ30-09-1974
12428140Le Thuc AnhNữ20-10-1998
12428256Dao Thi Thu HaNữ19-06-1993
12405434Le Tran Thanh DatNam29-11-2001
12422681Dao The DungNam30-03-1956
12404934Bui Minh ThanhNam00-00-2003
12404942Diep Tuong NghiemNam25-06-2003
12411531Luong Duc AnhNam23-10-2003
12413119Le Thanh CongNam24-06-2000
12409316Luong Diem OanhNữ26-05-1987
12413674Le Thai HoangNam05-07-2005
12416894Luong Huong GiangNữ04-05-2008
12424323Bui Minh PhongNam19-01-2009
12409324Le Thi Thanh ThuyNữDI01-03-1985
12420913Luong Kien AnNam01-11-2010
12409545Le Thi ThiNamDI01-01-1989
12406686Luong Mai Thuy VyNữ06-02-2002
12403997Le Tran Phuong UyenNữWFM24-01-2002
12409928Le Thai HangNữ23-11-1999
12421138Le Truc QuanNamNA29-10-1992
12413712Bui Le Duc LinhNam30-01-2007
12422657Long Bao KhanhNam04-11-1983
12413135Lieu Chan HaoNam21-09-2002
12420735Bui Quang PhucNam23-06-2011
12410012Bui Ngoc AnhNam17-12-1974
12409529Le Thanh NienNamDI01-01-1988
12405426Le Thanh NamNam00-00-2002
12421715Bui Quang TinNam05-12-1983
12413992Lieu Trieu Bao ThienNam21-06-2002
12432202Lim Tuan SangNam26-08-2014
12423068Le Thanh LucNam21-03-1985
12411728Diep Tuong Bao NgocNữ23-12-2005
12423513Bui Quang TuanNam03-01-2012
12416541Luong Minh Ngan HaNữ11-03-2002
12422193Long Hai YenNữ14-08-1983
12406007Bui Nam LongNam00-00-1998
12422126Le Thi Mai ThyNữNI23-07-1984
12409561Lu Dan ThuyNamDI01-01-1976
12430390Luc Kim GiaoNữ29-01-2011
12422347Luc Thi HaNữ15-07-1987
12416428Le Thi Minh KhaNữ22-06-2007
12419443Le Thanh DuongNam18-02-2012
12410802Luc Van ThinhNam--
12425532Dang Ngo Gia HoaNam31-10-2011
12423920Dau Tien Hoang LongNam05-06-2008
12431184Nguyen Minh HangNữ22-11-2011
12427810Nguyen Luong DucNam25-02-2009
12431729Nguyen Nhat NamNam14-05-2013
12431656Nguyen Nhat KhuongNam21-05-2015
12419249Bien Hoang Anh HuyNam13-07-2008
12432237Nguyen Minh QuangNam28-10-2014
12419257Bien Hoang Gia PhuNam02-02-2011
12416738Nguyen Pham Linh ChiNữ14-02-2008
12431788Nguyen Minh KhueNữ26-04-2007
12431885Nguyen Phuc KhangNam02-06-2011
12430501Nguyen Minh HaiNam22-10-2010
12409111Dang Thi Mai LinhNữ02-02-2001
12430498Nguyen Minh GiangNữ21-09-2012
12431800Nguyen Minh DatNam20-05-2005
12431192Nguyen Minh DatNam05-04-2014
12430480Nguyen MinhNam14-02-2014
12431915Nguyen Thanh TriNam05-02-2010
12431648Nguyen Minh QuanNam14-05-2012
12429961Nguyen Quang VinhNam30-10-2014
12430447Nguyen Dinh Quang HuyNam12-01-2011
12429970Nguyen Thanh SanNam04-01-2016
12404047Dang Nguyen Gia HanNữ00-00-2000
12431974Nguyen Thanh Ngoc HanNữ03-05-2010
12431982Nguyen Thanh Khanh HanNữ03-05-2010
12432016Nguyen Thai BaoNam21-02-2014
12421430Bao TaiNam15-10-1960
12431109Nguyen Quoc AnNam16-05-2015
12430471Nguyen Lam KhoaNam13-10-2014
12429147Nguyen Quang MinhNam03-09-2011
12416339Nguyen Phuong Thanh HaNữ02-11-2009
12400734Nguyen Phuoc TrungNamIA,IO06-10-1963
12420522Banh Nhat QuangNam07-04-2008
12410470Bao Duyen AnhNữ16-01-2002
12427845Nguyen Phuc Yen NhiNữ20-10-2007
12431460Nguyen Phuc TamNam26-01-2014
12425702Nguyen Thai AnNữ22-09-2013
12430870Nguyen Duc KhiemNam20-08-1989
12431052Nguyen Luong PhucNam15-06-2012
12409456Bu Thi ThuNamDI01-01-1986
12430080Nguyen Duy DatNam10-10-2011
12431826Nguyen Duc TrungNam21-02-2012
12414654Dang Thi Van KhanhNữ06-05-2005
12409430Bu Cam HayNamDI01-01-1968
12431834Nguyen Duy KhangNam02-10-2012
12432075Nguyen Duc KienNam13-01-2007
12431966Nguyen Gia BaoNam31-08-2013
12431389Nguyen Duc KhanhNam02-10-2012
12431451Nguyen Duc KhangNam19-06-2010
12430900Bui Dai LamNam22-06-2010
12431753Nguyen Duc HungNam08-08-2013
12415243Dang Nguyen Dang KhoaNam10-01-2007
12431214Nguyen Dinh Tam AnhNữ06-01-2013
12426172Mao Gia HuyNam31-10-2006
12431850Nguyen Duc Tien HaiNam30-03-2006
12431907Nguyen Huynh Dan AnNữ04-11-2011
12432199Nguyen Khoa Hong ThanhNam20-03-1982
12432180Nguyen Khoa An LacNam27-02-2015
12416630Nguyen Khanh HuyNữ19-03-2002
12431990Nguyen Khanh ChiNữ17-01-2014
12431702Nguyen KhangNam11-05-2011
12419621Nguyen Khac TruongNam16-06-2006
12409448Bu Thi Hong KhahNamDI01-01-1981
12408972Dang Thi Ngoc HaNữ06-05-2002
12424528Bach The VinhNam15-05-2007
12409421Bo Hua ThuanNamDI01-01-1975
12431362Nguyen Huy VietNam24-08-2013
12404292Dang Thi Quynh AnhNữNA00-00-1999
12430919Nguyen Hong MinhNam04-06-2003
12430463Nguyen Hai AnhNam06-03-2014
12423637Nguyen Hai AnNữ25-01-2010
12430455Nguyen Ha TrangNữ10-01-2012
12425257Nguyen Huynh Thien ThanhNữ06-05-2014
12421480Nguyen Anh ManNam24-12-1979
12410144Nguyen Anh BinhNữ25-10-2002
12412490Nguyen Anh QuangNam17-02-2006
12409774Nguyen Anh QuanNam16-06-2004
12415480Dang Quang LamNam07-02-2008
12423785Nguyen Anh QuanNam02-07-2007
12413720Nguyen Anh PhucNam03-07-2003
12430137Au Linh LocNữ18-11-2010
12428299Nguyen Anh MuoiNam01-02-1984
12419168Nguyen Anh TuanNam27-01-1983
12413666Nguyen Anh KietNam19-07-2007
12429660Bach Ngoc Nguyen DuyNam16-12-1998
12421790Nguyen Anh HoangNam30-07-1959
12427950Nguyen Anh HaoNam31-03-1977
12418684Nguyen Anh HaoNam07-01-2007
12427039Nguyen Anh DungNam31-03-2003
12428531Nguyen Thanh ThuyNam10-03-1989
12426334Dang Quy PhucNam15-10-2011
12429864Nguyen Bao Minh ChauNữ17-06-2012
12407704Nguyen Bui Hoang NamNam05-03-2005
12428990Dang Nha KhanhNữ16-02-2011
12429767Au Binh MinhNam02-08-2014
12426342Dang Phung Tri DucNam21-03-2009
12419524Nguyen Binh AnNam23-06-2007
12418480Nguyen Bich PhuongNữ18-09-2006
12420611Nguyen Anh TuNam20-05-1971
12408735Nguyen Bao Thuc QuyenNữ17-05-2004
12403857Nguyen An Nguyen HiepNam25-10-1997
12430129Au Linh LamNữ18-11-2010
12424285Nguyen Bao Diep AnhNữ05-05-2009
12416568Nguyen Ba TucNam10-08-2002
12408131Nguyen Ba TuanNam26-06-2003
12427098Nguyen Ba Khanh TrinhNam06-09-2011
12422959Nguyen Ba HungNam12-08-1959
12422983Nguyen Ba CachNam26-04-1991
12417947Dang Phuoc Minh AnhNữ22-07-2010
12407070Nguyen Thi Thanh AnNữ25-10-1997
12406880Dang Quynh AnhNữ00-00-1999
12431923Nguyen Tran NamNam11-11-2015
12431931Nguyen Tran Minh DangNam29-09-2013
12431958Nguyen Tran Khanh NhiNữ17-02-2012
12427829Nguyen Tran Hai AnNam30-04-2010
12431435Nguyen Toan BachNam05-10-2014
12427616Nguyen Truong An KhangNam09-06-2014
12431761Nguyen Thuy AnhNam02-01-2013
12431591Nguyen Truong PhucNam29-04-2013
12429716Dang Nguyen Minh TriNam21-05-2013
12431370Nguyen Thi Thanh NgocNữ10-07-2011
12430986Nguyen Thi Thanh NganNữ04-06-2009
12427730Nguyen Thi Phuong UyenNữ19-06-2012
12409618Nguyen Thi Mu TienNamDI01-01-1977
12431699Nguyen Thi Minh ThuNữ20-08-1995
12409227Dang Thi Kim NguyenNữ19-09-1999
12421243Dang Thanh Huong TraNữ14-03-1993
12424439Dang Nguyen Tien VinhNam14-11-2013
12431397Nguyen Xuan Khanh LinhNữ03-12-2012
12430579Nguyen Vu Hai KhangNam28-07-2014
12432105Nguyen Vu Bao LamNam09-06-2013
12432113Nguyen Vu Bao ChauNữ25-02-2016
12430560Nguyen Viet TienNam08-11-2009
12430552Nguyen Viet Huy MinhNam13-06-2015
12430510Nguyen Trinh Hong SonNam27-11-2007
12430544Nguyen Van HuyNam12-05-2015
12431168Nguyen Dinh Lam PhuNam01-01-2014
12424447Dang Nguyen Tien DungNam16-01-2010
12416649Nguyen Tung DuongNam10-04-2008
12432067Nguyen Tung QuanNam16-10-2012
12430536Nguyen Tung LamNam31-07-2014
12430528Nguyen Tue NhiNữ30-11-2009
12402850Dang Thai SonNam14-02-1998
12416800Nguyen Tuan MinhNam02-01-2008
12431680Nguyen Viet DungNam21-09-2014
12428850Dao Duy AnhNam20-06-2012
12425575Dao Hoang PhucNam02-01-2004
12411752Ngo Anh ThuNữ15-06-2006
12428981Dang Ngoc Thien PhuNam28-10-2000
12429830Dao Duy AnhNam13-08-2014
12430960Ngo Quoc CongNam24-03-2013
12431206Ngo Minh TuanNam09-10-2008
12410098Dao Anh HaoNam23-10-2001
12411035Nghiem Vinh KhangNam14-02-2005
12428485Ngo Dinh DucNam16-04-1997
12428698Nghiem Ngoc MinhNam11-03-2012
12416290Nghiem Gia KietNam13-09-2008
12431516Nghiem To HanNữ10-03-2011
12409596Ng Thi Thanh HuongNamDI01-01-1986
12409588Ng Thi Kieu ThuNamDI01-01-1976
12409570Ng Ngoc HaNamDI01-01-1970
12410888Bui Duc DuyNam00-00-2005
12430927Ngo Minh KhangNam23-11-2013
12418285Ngo Gia HuyNam09-05-2007
12409120Dang Thi Vuong ThuyNữ20-06-2000
12421936Ngo Huyen ChauNam21-02-1971
12404454Ngo HungNam--
12425290Dao Nhat MinhNữ21-06-2011
12411558Ngo Hoang LongNam24-03-2003
12407690Ngo Hoang HaNam17-08-2005
12429317Ngo Bao HanNữ12-12-2012
12418650Ngo Ha PhuongNữ18-06-2008
12408085Le Minh ToanNam09-03-2002
12411043Ngo Gia BaoNam15-11-2005
12429066Ngo Duy PhucNam27-04-2011
12424510Ngo Duy HoangNam04-07-2005
12421758Bui Duc TrinhNam24-08-1978
12429775Bui Ha NganNữ20-02-2012
12400777Ngo Duc ThangNam--
12416380Ngo Dinh Nhat MinhNam22-02-2008
12426067Ngo Hai LongNam08-12-2008
12422401Ma Thi Thanh ThaoNữ01-01-1975
12412198Minh Do DucNam22-01-1993
12416860Mai Hoang VietNam15-11-2008
12410357Mai Hoang BaoNam00-00-1997
12424382Bui Khanh NguyenNữ24-08-2010
12423858Mai Duy MinhNam11-01-2012
12430862Mai The LamNam26-04-2011
12425745Mai Hung Gia BaoNam09-01-2013
12428132Ma Van VuNam19-09-1994
12405043Mai Ngoc HuyNam02-03-2003
12404063Ma Huu Anh PhuongNam--
12428337Ma Duc TruongNam07-11-1986
12416576Dao Khanh VanNữ13-06-2004
12420239Ly Tuan MinhNam08-02-2010
12422622Ly Thanh HongNam01-01-1961
12422762Bui Kim LongNam17-01-1998
12405809Ly Phuoc ThaiNam00-00-1999
12428167Mac Thi Huyen TrangNữ06-08-1990
12405051Mai Thien BinhNam13-04-2003
12426164Mao Tien DungNam20-09-2009
12421685Dinh Hoang TuNam06-09-1960
12431400Manh Duc ChuNam02-08-2009
12408492Mai Van DucNam00-00-1999
12419940Mai Tran Bao NganNữ24-12-2007
12407470Bui Huy HoangNam00-00-2004
12406392Dang Ngoc PhuongNữ22-09-2003
12417610Dao Hong DanhNam09-11-2009
12419958Ngo Huynh Thao NhuNữ05-04-2010
12402737Mai Thien AnNam00-00-2000
12414271Bui Huy VuNam27-04-2005
12413984Mai Son TungNam03-10-2002
12404926Bui Huynh DucNam12-07-2003
12422240Mai Quang VinhNam01-04-1962
12419486Mai Nguyen Xuan UyNam07-09-2010
12418048Dao Khanh DuyNam02-08-2009
12426318Mai Thu GiangNữ05-10-2002
12418153Dang Tran Minh PhucNam15-04-2007
12407062Ngo Thi My DuyenNữ00-00-1997
12428493Ngo Trung KienNam05-01-2002
12415073Ngo Trong Quoc DatNam00-00-2007
12429074Ngo Trieu KhangNam30-07-2012
12424536Ngo Tran Tung LamNam31-01-2009
12431583Bui Nguyen Tra MyNữ29-03-2011
12406350Ngo Trung TinNam02-08-1990
12410497Ngo To CanNữ23-09-2002
12411582Ngo Tung LamNam06-10-2003
12431265Bui Quang HuyNam18-04-2014
12427314Ngo Thu TuNữ23-09-2009
12424153Bui Thi Kim KhanhNữ15-02-2009
12416401Ngo Thu PhuongNữ15-02-2009
12410926Dang Tri NangNam01-11-2006
12406449Ngo Thu GiangNữ14-06-2003
12402397Bui Duc TiepNam13-10-1987
12419516Ngo Tran Trung HieuNam14-11-2009
12415065Nguy Ngoc Duc AnhNam14-04-2007
12429007Dang Thu ThuyNữ12-08-2010
12427802Nguyen Dinh Bao KhangNam22-02-2010
12430897Nguyen Dat Xuan VinhNam23-01-1991
12431010Nguyen Dai HoangNam21-05-1996
12431419Nguyen Bao NamNam05-04-2012
12430439Nguyen Ba LongNam12-01-2006
12430226Bui Minh DuyNam24-09-2006
12405817Nguy Thanh DuyNam04-06-1999
12416266Ngo Thi Mai QuynhNữ16-03-2008
12432059Bui Linh AnhNữ20-02-2014
12403024Dang Thuy HienNữ31-10-2000
12411760Ngo Xuan QuynhNữ17-12-2005
12424269Ngo Xuan LocNam02-03-2008
12422967Ngo Viet DuongNam25-01-1991
12425737Ngo Viet DungNam24-05-2013
12420247Ngo Van HieuNam20-03-1974
12430420Nguyen Anh Bao ThyNữ13-05-2010
12402230Ngo Ngoc PhuNữ08-01-1993
12407577Dang Tuan LinhNam21-05-2005
12401900Ngo NinhNam00-00-1982
12419508Ngo Nhat Nguyen KhangNam13-01-2009
12427365Ngo Nhat Minh LongNam03-01-2013
12408115Ngo Nhat MinhNam28-12-2007
12426440Ngo Nhat Long HaiNam15-10-2008
12423807Bui Cong Nam AnhNam24-12-2009
12410870Bui Dang KhoaNam01-02-2008
12403768Ngo Quang ThaiNam00-00-1999
12409014Ngo Ngoc DiepNữ00-00-2002
12431290Dao Ngoc TanNam15-10-1998
12429600Bui Dang KhoiNam05-01-2014
12431044Dao Nguyen Phuong LinhNữ10-12-2012
12423106Ngo Manh DoanNam18-07-1984
12417963Ngo Le Ngoc TranNữ06-07-2006
12426490Ngo Kim CuongNữ26-01-2010
12429821Dao Minh PhuNam30-05-2014
12423092Ngo Thi Bich PhuongNữ28-02-1983
12420140Dang Viet AnhNam30-09-2010
12421251Dang Viet HaNam08-09-1957
12430234Bui Tuan KietNam21-10-2009
12422789Bui Ba ThanhNam02-10-1990
12415332Ngo Thi Kieu ThoNữ09-04-2007
12407054Ngo Thi Hong VanNữ06-04-1997
12410411Ngo Quang HuyNam14-02-1993
12429228Dang Ngoc Thien ThanhNữ27-02-2012
12416258Ly Ngoc Huynh AnhNữ15-11-2010
12411574Ngo The HuyNam00-00-2003
12421979Bui Cong DongNam13-04-1958
12424889Ngo The DungNam03-02-1987
12429651Ngo Thanh TungNam10-12-1986
12402869Dang Vu KhoaNam00-00-1998
12425826Dang Vu Thuy TrangNữ04-01-2010
12432083Dao Le Quang ThanhNam01-11-2010
12404322Ngo Thi Cam TuNữ17-04-1985
12425931Dam Thi Bich PhuongNữ04-11-2011
12405760Ho Huu Dang KhoiNam17-08-2000
12426881Hoang Dinh DuyNam23-10-2009
12424838Hoang Dang KhangNam16-06-2010
12416673Hoang Dai DuongNam03-11-2008
12410071Dam Thanh BinhNam10-11-1978
12423246Hoang Ba ThangNam29-05-1988
12429597Hoang Duc MinhNam29-04-2012
12431354Hoang Van QuangNam12-04-2006
12414018Hoang Duc MinhNam00-00-2003
12415227Do Nguyen BaoNam18-01-2007
12407410Hoang ThienNamIA22-11-1984
12432130Hoang Thi Hong NhiNữ19-01-1993
12431737Hoang Phuong MinhNữ16-01-2012
12426458Do Nguyen PhongNam10-12-2011
12430854Hoang Minh HieuNam25-02-2014
12423645Dam Thi Thuy HienNữ28-12-2012
12418935Hoang Anh TuanNam29-11-1965
12402400Dam Cong TungNam29-07-1988
12425800Dang Hung AnhNam07-01-2013
12406171Cu Le AnhNam25-12-1995
12421260Cu Quang AnhNam24-09-1995
12412643Hoang Le Linh NgaNữ22-04-2006
12404306Do Ngoc My LeNữNI06-05-1982
12421600Hoang Khanh VyNữ20-08-1989
12422207Hoang Dinh HongNam13-10-1948
12420875Dam Anh KhoaNam11-03-2012
12430358Hoang Duc NhatNam15-07-2012
12423262Hoang Khanh GiangNữ05-09-2007
12419354Hoang Huy TaiNam17-08-2009
12425885Dam Minh BachNam12-06-2008
12428663Do Ngoc Thien PhucNữ28-03-2011
12407224Hoang Hong AnhNữ00-00-1994
12429490Hoang Hai GiangNữ22-05-2011
12423491Dam Quoc BaoNam31-03-2010
12418447Hoang Khanh HaNữ16-11-2010
12430285Dang Thai PhongNam12-01-2015
12421502Ho Phuoc TuanNam20-07-1957
12431125Dang Minh QuanNam01-06-2013
12426113Do Pham Minh ChauNam25-01-2008
12413941Ho Phuoc DinhNam03-04-2001
12430277Dang Thai Ngoc GiaoNữ21-05-2012
12429708Ho Nhat VinhNam05-02-2015
12427799Hoang Huy TaiNam17-08-2009
12422029Do Phu PhiNam15-02-1984
12425206Ho Quoc DuyNam06-03-2013
12408697Ho Nguyen Kim DungNữ03-01-2005
12409146Ho Ngoc Yen LanNữ28-04-2001
12411973Ho Ngoc Bao PhuongNữ07-02-2004
12420573Ho Minh QuanNam22-02-2010
12416690Ho Le Thanh NhaNữ02-05-2007
12412457Ho Le Minh DucNam26-02-2001
12418625Huynh Hai DangNam25-02-2009
12413070Ho Nhat HuyNam25-08-2007
12431427Dang Cong Thai BaoNam15-04-2014
12427527Hoang Minh DucNam01-09-2004
12424820Hoang Anh KietNam17-03-2013
12430340Hoang Anh DuyNam24-07-2014
12421367Hoa Anh DungNam05-05-1981
12424498Do Nguyen PhuongNam21-05-2007
12407267Dam Thi Thuy LinhNữ02-08-1990
12415138Ho Truong NguyenNam19-12-2007
12429210Dang Huong Thao NhuNữ05-11-2009
12408700Ho Thi Thanh ThaoNữ07-02-2004
12426040Ho Quang MinhNam18-02-2011
12402370Do Nguyen ThanhNam13-05-1958
12416037Ho Thanh PhuNam23-01-2008
12430838Dang Hue PhuongNữ26-11-1999
12419346Ho Thanh HungNam06-11-2008
12427152Ho Thai TriNam11-05-2011
12420760Ho Quoc HuyNam24-03-2009
12429856Hoang HaiNam23-10-2012
12425923Dam Xuan SonNam28-06-2004
12405370Hoang Tuan AnhNam07-08-2001
12429457Chau Quang PhucNam28-06-2012
12401510Chau Quoc HieuNam04-04-1984
12409839Hoang Vu Trung KienNam22-09-2003
12415120Hoang Viet AnhNam00-00-2007
12428469Hoang Van TuyenNam13-12-2001
12421707Do Kim HungNam07-02-1958
12429279Hoang Thien NhanNam03-01-2012
12413305Hoang Tung LamNữ17-01-2008
12425516Hoang Xuan DungNữ12-01-2010
12429503Hoang Trung PhongNam23-07-2013
12415537Hoang Trung HaiNam04-09-2008
12415529Hoang Trong NhanNam27-06-2008
12427306Chau Tran Binh NhiNữ11-02-2009
12412376Hoang Trinh Thien VuNam20-10-2000
12412384Hoang Trinh Linh VuNam23-01-2004
12429805Cong Nu Bao AnNữ14-08-2011
12422304Hoang Van LongNam23-07-1991
12431869Huynh Minh DangNam05-04-2009
12414301Dinh Nhat MinhNữ19-10-2006
12410608Huynh Doan Minh NgocNữ00-00-1999
12415545Huynh Cong Tuan KietNam28-05-2008
12416045Do Hoang PhucNam19-08-2006
12420751Huynh Cong Minh TrietNam20-11-2011
12409952Do Hoang Quoc BaoNam00-00-2004
12420743Huynh Bao LongNam28-03-2012
12418412Do Huy HungNam17-02-2010
12410128Huynh AnNam00-00-2001
12426156Hoang Vu Trung QuocNam16-02-2012
12404977Hua Truong KhaNam12-03-2003
12401978Hua Thien TanNam10-01-1993
12408719Hua Nguyen Gia HanNữ01-01-2005
12413500Hua Bao ChauNữ30-07-2005
12425753Do Hung MinhNam30-01-2013
12410942Hoang Xuan PhuocNam21-02-2005
12404110Chau Tran Boi LinhNữ01-07-1997
12404985Huynh Anh KhoaNam30-01-2003
12413186Hoang My Ky NamNữ19-04-2008
12408344Hoang Quang TienNam00-00-2001
12410489Hoang Nhat Khanh LinhNữ10-10-2002
12426059Do Nam KhanhNam08-01-2010
12428949Chu Phan Dang KhoaNam23-08-2011
12427705Hoang Nguyen GiangNữ07-02-2011
12429260Hoang Ngoc Doan TrangNữ31-12-2012
12428450Hoang Trieu NghiaNam06-05-1997
12410586Chu Thi Diem HangNữ00-00-1999
12426091Hoang Quy LamNam17-12-2010
12423203Do Nang ThangNam19-07-1995
12428183Chu Thi Hong GiangNữ20-09-1984
12416819Hoang Minh NguyenNam17-01-2007
12429813Cong Nu Bao AnhNữ10-11-2015
12404420Hoang Minh DucNam30-04-1964
12412619Do Nga LinhNữ22-02-2004
12412210Ho Duy KhanhNam13-09-1999
12427780Chu Phan Truc LinhNữ13-05-2009
12418200Hoang Tan MinhNam22-07-2006
12410250Chau Tran Quang ThangNam13-04-2000
12425281Chu An KhoiNam05-01-2013
12407020Hoang Thi Dieu LinhNữ23-06-1997
12427870Chu Bao HungNam04-04-1993
12414026Hoang The TungNam29-11-2003
12415197Do Minh HaiNam00-00-2007
12409936Hoang Thanh NhanNam13-04-1995
12426474Do Minh TuanNam29-09-1995
12415510Hoang Thach TinhNam29-03-2008
12407593Hoang Quoc VietNam30-04-2005
12430153Chu Hoa BinhNam21-10-2011
12415502Do Minh HieuNam00-00-2008
12416746Chu Minh NhatNam06-02-2008
12404411Do Minh PhungNam14-05-1989
12428779Do Minh QuanNam26-10-2010
12428442Hoang Sy HungNam03-04-1980
12423416Hoang Manh KhoiNam25-04-2005
12422410Hoang Thai LinhNam16-06-1990
12414190Du Thi Tung LinhNữ28-06-2004
12425648Ho Khoi NguyenNam05-01-2013
12425796Duong Gia HuyNam07-09-2011
12427985Duong Dinh ChuyenNam03-01-1982
12416797Duong Dang KhoaNam28-03-2008
12430935Duong Ngoc UyenNữ28-05-2013
12432040Duong Hoang NguyenNam18-01-2015
12426032Duong Hai NguyenNam05-06-2011
12408026Du Xuan Tung LamNam26-03-2002
12419192Duong Hien VuongNam17-09-1987
12422177Du Quoc TienNam25-07-1992
12429244Du Chi KhangNam02-05-2011
12428302Dong Vuong LamNam18-04-1986
12405345Dang Chi CongNam18-09-2002
12410594Dong Thi NhiNữ29-07-1999
12417955Dong Quang BinhNam21-11-2008
12408468Dang Dinh DonNam00-00-1998
12430315Duong Anh VuNam06-05-2004
12413356Duong Minh XuanNam30-01-2006
12416096Dang Chanh HungNam02-10-2006
12418188Duong Nhat ThanhNam02-10-2009
12423688Duong Nguyen Ha PhuongNữ22-07-2011
12422568Dang Hoang DuongNam03-01-1982
12408999Duong Ngoc TraNữ18-01-2003
12416762Duong Ngoc Sao KhueNữ03-05-2006
12408980Do Thuy Phuong VyNữ02-02-2002
12424170Do Thuy AnhNữ11-02-2006
12428647Do Tien Quang MinhNam23-11-2012
12427225Duong Minh HoangNam19-11-2007
12404969Duong Minh DuongNam07-07-2004
12415146Duong Kien KhaiNam15-03-2007
12411957Duong Hong AnhNữ06-11-2004
12429473Duong Hoang Nhat MinhNam31-01-2013
12430013Duong Hoang Minh AnhNữ31-07-2015
12407275Do Thuy DuongNữ21-05-1991
12429252Duong Ngoc NgaNữ09-01-2014
12410110Doan Khanh HungNam17-05-2002
12419915Doan Nguyen Y NhienNữ13-02-2010
12416770Do Vu Thien NhiNữ21-09-2004
12414000Doan Nguyen Thanh DatNam00-00-2004
12412171Doan Ngoc KhueNam25-11-2004
12408484Doan Minh TriNam--
12411949Doan Kim CuongNữ08-07-2003
12418420Dong Khanh HuyenNữ06-06-2010
12417688Doan Khanh ThuanNam04-02-2007
12403318Doan Thanh TrucNữ31-07-1996
12430145Doan Hoang MinhNam20-05-2011
12419303Do Xuan ThanhNam04-02-2008
12415189Doan Dang KhoaNam20-01-2007
12419907Doan Bao Khanh NhatNữ10-03-2009
12430307Doan Van NhatNam18-09-2011
12409499Doan Thi Kim PhungNamDI01-01-1986
12431028Doan Minh TriNam26-12-2010
12408573Doan Khoi NguyenNam--
12404551Dang DungNữ--
12406635Duong Pham Dinh QuyenNữ12-05-2002
12423432Dong Hoa Minh DucNam28-12-2006
12418234Dang Dinh NghiaNam02-11-2009
12418242Dang Dinh NhanNam17-03-2003
12412163Doan Vu Bich NgaNữ--
12413399Dang Dinh TriNam03-05-2008
12422134Doan Van HaiNam15-03-1980
12411434Dang Hai NguyenNam21-05-2003
12425192Dang Duc LamNam11-07-2013
12423564Doan Tat ThangNam09-09-2000
12423718Dang Duy KhanhNam01-04-2010
12417580Doan Thien NhanNam04-01-2008
12407569Dang Gia Le HoanNam00-00-2004
12412937Doan Thi Thanh ThuyNữ24-11-2007
12419290Do Tung DuongNam19-03-1992
12429465Doan The QuanNam09-08-2013
12408336Dong Hoang TungNam00-00-2000
12423297Dang Duc AnNam17-11-2010
12417750Do Thanh DatNam10-04-2009
12422819Ha Thien HaiNam25-06-1999
12430846Dang Tuan NguyenNam09-06-2001
12428353Ha Thi Thu HaNữ04-02-1995
12427942Ha Thi Phuong LanNữ04-12-1983
12419281Do Quang TungNam16-11-1986
12405353Dang Hoang Vinh DuyNam04-02-2002
12407518Ha Ngoc ThuyNữ01-02-1995
12406406Ha Qui NgocNữ27-11-2003
12414336Do Quang MinhNam19-07-2005
12405752Do Thanh DatNam10-02-1999
12416975Do Thanh DatNam09-02-2004
12409804Do Thanh LocNam07-05-2003
12408689Ha Phuoc Minh ThuNữ10-03-2005
12413097Ha Nguyen TinNam22-03-2008
12422398Do Thanh NamNam15-03-1995
12423122Do Thi MaiNữ05-02-1988
12428655Do Tan SangNam03-02-2013
12415715Hau Nguyen Kim NganNữ29-01-2009
12413593Ho Dinh NguyenNam06-01-2007
12428620Ho Dang KhoaNam14-05-2004
12406651Ho Chau Bao TramNữ23-08-2001
12420883Do Phu ThaiNam28-10-2008
12431141Ho Phuoc TrungNam19-05-2010
12431079Ho Nguyen Phuc KhangNam15-05-2013
12429481Ho Nguyen Minh HieuNam27-01-2012
12422037Ha Thuc MuiNam01-01-1946
12419273Do Quang HopNam12-04-1959
12413690Do Quang ThanhNam06-06-2007
12412708Hang Quy TranNữ07-04-2006
12428434Hang A PhuNam16-07-1998
12413704Do Quang HungNam23-02-2006
12430331Han Huy VuNam25-09-2014
12430323Han Gia HanNữ26-02-2013
12410004Ha Xuan BinhNam22-01-1972
12402656Ha Minh KhoiNam--
12414204Hau Nguyen My KimNữ11-09-2004
12407550Dang Bao ThienNam09-02-2004
12425982Dang AnNam07-11-2010
12428051Do Thi DuongNữ30-05-1990
12428191Duong Thi QuyenNữ29-08-1985
12425680Dang Anh TuNam03-03-2009
12429627Duong Thi Ngoc HanNữ22-11-2013
12410934Duong Thanh TungNam27-04-2005
12419338Ha Nguyen LocNam06-10-2006
12428361Do Thi LinhNữ05-07-1991
12431001Dang Vu Phuc AnNam11-02-2013
12419117Duong Quynh NhuNữ23-02-2001
12415162Duong Quoc TrungNam00-00-2007
12417939Duong Quoc Le KhoiNam14-04-2009
12415154Duong Quang NhatNam07-09-2007
12419311Duong Quang MinhNam16-11-2011
12425494Duong Quang KhoiNam10-01-2012
12429678Chang Pham Hoang HaiNam14-04-2009
12429635Duong Thanh NghiaNam13-03-1978
12418439Giap Xuan CuongNam05-07-2010
12422541Ha Minh HaiNam18-08-1986
12414662Ha Hong NhiNữ03-08-2006
12403059Ha Dang Nhat ThaoNữ16-05-2000
12418250Ha Bao TramNữ01-01-2010
12430218Ha Viet AnhNam20-03-2007
12431311Ha Hai NinhNam31-07-2000
12431257Ha Dinh TuanNam20-05-2013
12423335Dang Hoang LamNam17-11-2008
12412236Giap Xuan DinhNam15-02-1978
12417823Dang Hoang Quy NhanNam11-04-2006
12409138Giang Tuyet DaoNữ19-06-2001
12407500Giang Thi Thanh BinhNữ--
12431036Giang Cong ThanhNam21-08-2010
12411965Duong Xuan Ai DuongNữ04-06-2003
12428205Duong Van TuanNam15-05-1993
12429236Do Thi Bach DuongNữ18-11-1994
12411469Duong Nhat TrungNam15-05-2003
12427500Ha Binh AnNam20-03-2011
12427322Le Hoang Phuong ThyNữ23-10-2009
12420727Le Cong Khanh NhuNữ06-02-2010
12417050Le Hong MinhNam09-02-2003
12400769Le Hong DucNam17-05-1953
12407658Le Hong AnhNam00-00-2004
12415456Bui Tuan AnhNam27-09-2008
12424404Le Hoang ThongNam27-10-2011
12422100Dinh Van HungNamNI10-08-1984
12419397Le Hoang QuanNam24-06-2012
12410624Le Hong Minh NguyetNữ00-00-1999
12427349Le Hoang NganNữ09-06-2008
12419184Le Hoang MinhNam25-02-1992
12413453Dinh Viet HoangNam20-03-2004
12424005Le Hoang MinhNam22-10-2007
12429295Le Hoang Bao DuyNam08-05-2010
12416789Le Hoang AnhNam08-08-2009
12425958Le Hoang AnhNam20-02-2008
12412929Le Hoang QuanNam22-08-2008
12412970Bui Trung HieuNam13-03-2004
12428710Le Khanh HaNữ10-10-2008
12410985Le Khac Hoang TuanNam05-01-2007
12411507Le Kha DuyNam19-06-2003
12429520Le Huynh Tuan KhangNam04-03-2012
12424420Le Huynh Tran KhangNam04-03-2012
12415448Bui Trung HieuNam27-02-2008
12409472Dinh Van NgocNamDI01-01-1980
12408077Le Huy HoangNam22-09-2003
12414042Le HoangNam11-06-2003
12410977Le Huy HaiNam15-09-2005
12416827Bui Trung NghiaNam23-01-2007
12423955Le Huu Manh TienNam01-01-2007
12424757Le Huong GiangNữ22-01-2011
12423769Le Hong ThaiNam20-11-2006
12423750Le Hong PhongNam17-12-2007
12404055Le Hong NhungNữ18-02-1999
12418196Dang Huy NamNam26-12-2008
12412449Le Dang Thanh AnNam11-01-2006
12412538Le Duc ChinhNam29-04-2002
12425974Do Duy MinhNam18-02-2010
12407640Le Duc AnhNam