Bảng FIDE ID của các kỳ thủ cờ vua Việt Nam

Danh sách các HLV, VĐV, Trọng tài Việt Nam trong bảng rating của FIDE

Ghi chú:
- Danh sách xếp theo ID FIDE từ nhỏ đến lớn
- Bấm vào FIDE ID để xem hồ sơ trên FIDE.
- Tìm tên của các kỳ thủ bằng cách gõ vào hộp tìm ở góc trên bên trái bằng bất kỳ dữ liệu hợp lệ nào như tên, ID, năm sinh v.v... 
- Tải danh sách về với nút lệnh ở góc cuối bên trái của bảng.
 

FIDEIDHọ và tênGiới tínhVĐVHLV,TTNgày sinhFIDE
12401137Le Quang LiemNamGMNA,FST13-03-1991
12401110Nguyen Ngoc Truong SonNamGM23-02-1990
12401153Le Tuan MinhNamGM21-10-1996
12404675Nguyen Anh KhoiNamGM11-01-2002
12400246Pham Minh HoangNamIM05-08-1978
12401820Tran Tuan MinhNamGM01-01-1997
12400084Dao Thien HaiNamGMFT10-05-1978
12400025Nguyen Anh DungNamGMNA,FT17-03-1976
12401269Nguyen Huynh Minh HuyNamGMFT11-10-1987
12424714Banh Gia HuyNamFM25-05-2009
12400076Tu Hoang ThongNamGMFT22-06-1972
12400815Nguyen Thanh SonNamIMFT28-04-1981
12415669Pham Tran Gia PhucNamFM21-08-2009
12400726Bui VinhNamGMIA,FT25-12-1976
12410853Nguyen Quoc HyNamFM14-05-2006
12401226Pham Le Thao NguyenNữIM07-12-1987
725056Cao SangNamGMFT06-09-1973
12402141Vo Thanh NinhNamIM05-10-1988
12401064Nguyen Van HuyNamGM14-03-1985
12400599Hoang Canh HuanNamFM14-03-1985
12402532Nguyen Van ThanhNamIM14-07-1992
12401358Nguyen Duc HoaNamGM13-07-1989
12401838Vo Thi Kim PhungNữWGM08-06-1993
12400238Dinh Duc TrongNamFM00-00-1977
12412279Dao Minh NhatNamIM22-03-2004
12401099Hoang Nam ThangNam12-11-1969
12401080Tran Minh ThangNamIM02-01-2000
12402435Dang Hoang SonNamFMFT25-10-1994
12400319Hoang Thanh SonNam00-00-1976
12400343Dong Bao NghiaNamFM21-07-1992
12405060Ngo Duc TriNamFM25-05-2004
12401218Pham ChuongNamIMFT07-01-1989
12400858Le Dinh TuanNam00-00-1976
12400122Nguyen Van HaiNamIMNA23-09-1993
12401277Duong The AnhNamIM08-06-1986
12400645Tran Quoc DungNamFMFT16-10-1983
12402761Nguyen Dang Hong PhucNamFM19-08-2000
12424722Dau Khuong DuyNamCM20-07-2011
12401498Nguyen Thien VietNam01-12-1981
12401463Ly Hong NguyenNamFM06-02-1989
12400920Ngo Ngoc QuangNam26-08-1983
12400408Nguyen Thai BinhNamFI00-00-1980
12401250Tran Anh TriNam20-08-1985
12400939To Quoc KhanhNamFI20-10-1973
12401102Hoang Thi Bao TramNữWGM09-11-1987
12401048Nguyen Viet TuongNam04-01-1990
12400300Nguyen Thi Thanh AnNữWGMFT17-06-1976
12402150Le Thanh MinhNam00-00-1981
12404683Le Minh HoangNamFM09-05-2000
12400351Tu Hoang ThaiNamIM22-06-1972
12401501Bao KhoaNamIM03-10-1990
12408956Bach Ngoc Thuy DuongNữWIM05-07-2003
12401420Pham Duc ThangNamFMNA09-04-1988
12401676Nguyen Thi Mai HungNữWGM28-01-1994
12407925Tran Dang Minh QuangNamFM06-07-2005
12424730Dinh Nho KietNamCM21-03-2010
12401161Bao QuangNamFMNA04-09-1978
12442208Nguyen Xuan VinhNam16-11-1983
12401021Nguyen Hoang TuanNam00-00-1978
12400033Vo Dai Hoai DucNam00-00-1967
12400386Vo Hong PhuongNữWFMFI20-08-1979
12401145Hoang Van NgocNam27-10-1990
12415936Nguyen Tuan LocNam01-01-1991
12401609Bui Trong HaoNamFM15-12-1995
12401897Tran Manh TienNamFM02-05-1990
12400530Tran Vinh LocNam13-02-1978
12400793Phan Hung ChiNamNA07-11-1966
12401307Pham Xuan DatNamCM00-00-1987
12400971Luong Minh HueNữWFM17-11-1986
12400203Nguyen Thuan HoaNữWIM16-11-1970
12401455Hoang Thi Nhu YNữWIM30-04-1993
12400327Hoang HaiNam00-00-1980
12402460Le Huu ThaiNamCM10-10-1997
12401439Ton That Nhu TungNamIMIA,FT19-04-1991
12401056Vu Dinh HungNam00-00-1984
12415880Nguyen Hoai NamNam25-07-1981
12400521Tran Duc Hoa KhanhNam10-10-1974
12400270Nguyen Thi Tuong VanNữWIMFI23-08-1978
12400130Mai Thi Thanh HuongNữWIMFI19-02-1974
12402109Nguyen Phuoc TamNamCMFI16-10-1995
12401293Hoang Thi UtNữWFM07-02-1978
12400548Truong Duc ChienNamIA03-04-1971
12400068Ho Van HuynhNam06-06-1960
12401366Nguyen Huu Duc LuanNam00-00-1976
12402036Nguyen Quynh AnhNữWIM27-03-1988
12400297Nguyen Thi DungNữWFM19-03-1982
12402508Lu Chan HungNamIM18-01-1997
12401013Luong Phuong HanhNữWIMFI08-02-1983
12400289Dong Viet ThangNam16-05-1986
12402567Pham Thi Hai YenNữ25-05-1987
12401854Le Hoang Tran ChauNữWFM10-11-1992
12401030Nguyen Viet ChungNamFM04-01-1990
12400670Nguyen Ngan BinhNữ03-07-1982
12400416Tran Ngoc ThachNam00-00-1980
12400742Nguyen Hoai NamNam25-03-1993
12403539Phan Anh SonNam06-10-1982
12400572Le Kieu Thien KimNữWIM10-12-1981
12401374Nguyen Sy HungNamNA,FI27-05-1984
12400580Chau Thi Ngoc GiaoNữ26-08-1981
12402427Dang Duy LinhNam23-08-1993
12403512Nguyen Minh TuanNamFI07-07-1989
12401870Nguyen Thanh NghiaNamCMFI18-01-1989
12402133Nguyen Hoang NamNamFMFT25-06-1986
12400041Pham Ngoc ThanhNữWFM00-00-1971
12401811Tran Ngoc LanNamFM24-05-1992
12400424Nguyen Dinh QuangNam15-01-1992
12400262Hoang My Thu GiangNữ00-00-1977
12401862Nguyen Ngoc PhungNam04-07-1989
12404543Duong Thanh BinhNamFT14-07-1975
12402575Pham Thi Thu HienNữ27-06-1990
12402923Nguyen Huynh Tuan HaiNam28-07-1999
12411396Vo Pham Thien PhucNam17-08-2006
12424803Duong Vu AnhNam16-06-2011
12401005Le Thanh TuNữWGM27-11-1985
12401331Ngo Dieu HoaNữWFM12-07-1991
12402028Nguyen Manh TruongNamNA05-09-1991
12402583Phung Nguyen Tuong MinhNam17-03-1985
12401196Huynh Mai Phuong DungNữ04-01-1985
12403555Tong Thai HungNamFI16-01-1968
12400440Nguyen Ha PhuongNamFM30-01-1995
12401390Pham Thi HoaNữ00-00-1988
12411027Le Tri KienNamCM31-08-2005
12414093Nguyen Lam ThienNam22-08-2004
12402613Vuong Trung HieuNamFM17-02-1996
12401730Pham Thi Ngoc TuNữ20-10-1988
12401641Nguyen Ngoc HiepNamCM08-02-1991
12401188Hoang Xuan Thanh KhietNữWIM01-11-1985
12404365Nguyen Thi Thu HuyenNữ25-11-1987
12411248Pham Cong MinhNam18-02-2006
12401170Nguyen Hai QuanNamNA03-08-1985
12402060Nguyen Duc VietNam06-04-1994
12403504Le Cong CuongNamFI11-06-1992
12400947Pham Hoai NamNamFM00-00-1995
12402419Dang The NamNam09-02-1991
12403865Nguyen Hoang DucNam18-10-1998
12400840Phan Trong BinhNamFI19-09-1990
12400718Nguyen Thu ThuyNữ00-00-1976
12400254Le Thi Phuong LienNữWFMNA18-10-1979
12400653Dang Bich NgocNữWIM30-10-1984
12403768Ngo Quang ThaiNam00-00-1999
12400467Le Hien ThucNamCMNA,FI01-08-1979
12421154Tran Duc TuNam13-12-1967
12415472Dang Anh MinhNam26-08-2008
12404632Nguyen Mai Duc TriNamNA,FI26-01-1989
12400335Doan Van DucNam11-08-1987
12413372Hoang Minh HieuNamFM07-01-2007
12401714Nguyen Thi Diem HuongNữWFM08-09-1990
12404640Nguyen Trung KienNamNI22-07-1989
12401242Phan Dan HuyenNữ26-05-1981
12401722Luong Nhat LinhNữWFMFI04-09-1989
12415898Quach Phuong MinhNamIA,FI01-01-1988
12400050Nguyen Thi Kim NganNữ03-01-1974
12404250Nguyen Minh ThangNam10-12-1965
12407348Pham Thi NuNữ--
12404772Tran Minh HoangNam00-00-1998
12400998Nguyen Thanh Thuy TienNữWIM28-02-1999
12404241Do Thi ThuongNữ00-00-1981
12400696Hoang Le My AnhNữWCM16-01-1992
12401633Huynh Lam Binh NguyenNamCMNA,FI26-05-1994
12400556Nguyen Viet SonNam22-12-1954
12404349Nguyen Thi Phuong ThaoNữ27-01-1988
12400637Nguyen Thi Dieu HanhNữ00-00-1984
12400904Che Quoc HuuNamFM09-05-1996
12401889Nguyen Thi Thu QuyenNữWCM08-02-1989
12400823Tran Thi Ha MinhNữ20-08-1992
12400017Dang Vu DungNam13-07-1961
12401994Le Thi HaNữ06-02-1990
12409294Tran Xuan TuNamNI21-10-1986
12400360Tran Thi Kim LoanNữWFM28-04-1971
12403431Nguyen Huynh Minh ThienNamCM03-02-2004
12404578Nguyen Truong Thanh HieuNam08-10-1985
12400181Tran Thi Minh ChauNữ00-00-1976
12402192Le Thanh TaiNamCM15-04-1997
12402591Tran Quang KhaiNam11-04-1994
12417351Bui Van HungNam08-06-1966
12402168Vu Quang QuyenNamCMNA23-01-1995
12401072Nguyen Tan Hoang NamNamCM14-07-1999
12407305Nguyen Thanh TamNam11-11-1988
12404179Nguyen Thi Thuy TrienNữWFMFI03-06-1995
12407399Tran Tri TrinhNam--
12403830Doan Thien ThanhNam08-11-1998
12403458Nguyen Tan ThinhNam26-08-1996
12403598Ngo Thuy Thanh ThaoNam26-10-1987
12401234Nguyen Hung CuongNam00-00-1996
12400190Vo Thanh CongNam28-02-1987
12400890Ngo Thi Kim CuongNữ06-12-1984
12402605Vo Hoai ThuongNam29-03-1996
12401781Nguyen Thao HanNữWFM09-01-1994
12400092Dang Tat ThangNamIA,IO,FT26-03-1953
12401480Luong Huyen NgocNữWCM09-04-1988
12417440Nguyen Vuong Tung LamNam01-04-2010
12401412Vang Thi Thu HangNữNA,FI25-04-1979
12421170Nguyen Duy LinhNam19-05-2004
12404764Tran Cong DatNam--
12403610Bui Duc HuyNam08-01-2002
12404527Vu Phi HungNam17-03-1995
12401986Huynh Vinh ThangNam28-01-1992
12410438Phan Phuong DucNam19-01-1992
12406732Nguyen Hong AnhNữWIM23-09-2001
12410799Duong Thien ChuongNam01-05-1989
12400874Bui Kim LeNữWIM26-04-1977
12404705Nguyen Thai Trong BangNam00-00-1987
12400955Do Hoang Minh ThoNữWFM16-04-1996
12412449Le Dang Thanh AnNam11-01-2006
12400157Khuong Thi Hong NhungNữWIM02-01-1972
12404276Do Hoang LamNam--
12409340Nguyen Hoang AnhNam00-00-1987
12419648Nguyen Manh DucNamCM04-02-2011
12403407Tran Le Dan ThuyNữWFM31-08-1996
12400491Doan Thi Van AnhNữWFM13-02-1994
12401943Bui Thi My HangNữ07-07-1988
12406287Nguyen Binh NguyenNam00-00-1994
12401315Phan Dinh Nhat KhanhNam15-03-1992
12404888Le Minh TuNamFM02-07-1998
12401625Le Trong De ToanNamCM02-07-1994
12414816Nguyen Thien NganNữWIM22-02-2005
12402443Duong Thuong CongNam18-08-1992
12414077Nguyen Gia HuyNam08-11-2004
12407771Nguyen Nhat HuyNam07-08-2004
12402176Le Minh HoangNamCM13-10-1996
12406201Nguyen Duy TrungNam30-05-1996
12406112Pham Minh HieuNamFI15-03-1998
12402010Nguyen Huu Hoang AnhNam30-01-1989
12403628Lai Duc MinhNam11-02-2001
12406279Hoang Minh HaoNam15-04-1993
12401536Le Phu Nguyen ThaoNữ04-09-1988
12404497Nguyen Van Thanh BdNam--
12404144Tran Thi Nhu YNữWFM19-10-1997
12402699Le Nguyen Khoi NguyenNamCM20-07-2000
12423157Nguyen Hong ThamNữ17-01-1998
12404845Hoang Minh PhongNam08-04-1987
12403040Dong Khanh LinhNữWCM02-08-2000
12420387Lai Duc MinhNam18-10-2005
12404446Ly Quoc LongNamNA13-01-1992
12403580Bo Huynh Nhat TruongNam00-00-1995
12409910Kieu Bich ThuyNữWFM11-11-2001
12406813Nguyen Vu Thu HienNữWCM13-01-2002
12400432Nguyen Duy Dien NguyenNamCM12-09-1994
12405388Huynh Minh ChienNam29-03-2002
12402494Le Thi Thu HuongNữ13-02-1989
12429449Nguyen Minh KhangNam23-08-2011
12412791Pham Phu QuangNam11-10-2003
12402931Nguyen Ngoc Minh TriNam13-12-1998
12404616Nguyen Hai DaoNam30-12-1990
12401323Do Thi Diem ThuyNữ00-00-1983
12425168Nguyen Huu Khoa NguyenNam31-05-1994
12405736Vo Kim CangNam25-04-2001
12403547Doan Thi Hong NhungNữ22-02-1997
12417823Dang Hoang Quy NhanNam11-04-2006
12400505Ngo Thi Kim TuyenNữ10-09-1991
12404438Le Nhat MinhNam23-10-1996
12400378Nguyen Anh TuanNamDI04-11-1987
12402486Le Thi Minh ThoNữ12-06-1976
12401382Nguyen Hoang AnhNữWCM16-07-1998
12402206Nguyen Huynh Trong HaiNam14-11-1996
12404756Nguyen Van Phuc HauNam16-03-2000
12404993Huynh Hai HimNamFM13-01-2003
12406317Nguyen Khuong DuyNam13-07-1993
12403946Nguyen Trung HieuNam18-04-1993
12414697Luong Hoang Tu LinhNữ24-03-2005
12402125Tran Ngo Thien PhuNam25-04-1995
12405825Nguyen Dinh TrungNam24-07-2000
12403083Nguyen Hong NgocNữWCM16-01-2000
12403482Huynh Thi Hong SuongNữ26-11-1991
12425346Nguyen Nam KietNam06-10-2011
12400688Nguyen Ngoc Thuy TrangNữWCMNA13-05-1995
12425184Tran Vo Quoc BaoNam04-08-2006
12412201Nguyen Hong NhungNữWFM21-01-2006
12400475Nguyen Van Toan ThanhNamCM01-11-1998
12401935Pham Thi Thu HoaiNữFI18-01-1990
12432288Nguyen Tuan AnhNam06-09-1996
12406643Ha Phuong Hoang MaiNữ19-12-2001
12401617Chu Duc HuyNam16-02-1995
12405191Pham Phu VinhNamFM18-10-2003
12406970Tao Minh GiangNữ28-07-2000
12402524Nguyen Quang DucNam11-06-1992
12401528Do Thi Diem HuongNữ29-05-1987
12414727Nguyen My Hanh AnNữWCM04-12-2006
12402290Mai Thuy TrangNữ03-06-1995
12401803Ton Nu Hong AnNữWFMNA20-03-1992
12402702Le Quang VinhNam12-08-2000
12402079Nguyen Duc VietNam01-01-1995
12411540Mai Le Khoi NguyenNam23-05-2004
12413780Mai Quoc HuyNamNA,FI10-08-2000
12402745Ngo Quang NhatNam24-02-2000
12409359Dao Thien BaoNam19-10-1964
12404080Nguyen Thi Minh OanhNữWFM21-02-1999
12422312Le Van LoiNam15-01-1987
12407135Hoang Thi Hai AnhNữWCM27-09-1996
12401200Nguyen Thi HanhNữ26-09-1986
12409006Le Thai NgaNữ28-09-2003
12402753Nguyen Cong TaiNam31-12-2001
12404519Tran Quoc VinhNam--
12405884Nguyen Viet HuyNam20-06-2000
12404217Vo Thi Bich LieuNữ00-00-1989
12423173Vo Tan ChinhNamNA12-11-1995
12408921Vu Bui Thi Thanh VanNữWFM30-01-2005
12402966Pham Anh TrungNam02-07-1998
12400610Dao Thi Lan AnhNữWFM00-00-1997
12402389Le Thien ViNam00-00-1945
12401846Mai Thien Kim Ngoc DiepNữWFM15-07-1990
12426512Pham Nhu YNữ18-12-1994
12407984Vu Hoang Gia BaoNamCM26-02-2006
12407186Nguyen Thi NhacNữ05-07-1995
12407380Tran Nguyen Dang KhoaNam10-01-1994
12402311Nguyen Truong Bao TranNữ19-03-1995
12403008Truong Tan ThanhNam06-09-1999
12400165Ho Thi Minh HienNữ00-00-1986
12403415Tran Thi Mong ThuNữ03-09-1996
12407526Ho Thi TinhNữ00-00-1994
12406023Chuc Dinh TanNam29-03-1997
12436569Nguyen Tri DungNam26-09-2001
12402974Phan Ba Thanh CongNam22-06-1999
12401668Le Thanh ThaoNữWFM25-12-1993
12402990Tran Thuan PhatNamNA12-06-1999
12400807Tran Le Tu UyenNữ18-08-1990
12401340Le Thi HoaNữ04-02-1992
12407232Nguyen Thi Thao LinhNữ29-03-1993
12400661Nguyen Tran Ngoc ThuyNữWFM02-09-1995
12406368Nguyen Trong HungNam30-11-1994
12434965Ngo Minh QuanNam26-01-2005
12426970Bui Quang VuNam03-09-1983
12400211Pham Hong MinhNữWFM13-03-1996
12406856Tran Thi Hong PhanNữWFM28-01-2002
12407291Tran Thi Kim CuongNữ04-06-1991
12402273Do Huu Thuy TrangNữ08-06-1994
12422355Nguyen Tuan LongNamDI21-04-1990
12402885Le Quang TraNamCM01-09-1999
12412228Luu Duc HaiNam14-12-1950
12406988Tran Phan Bao KhanhNữWFM14-01-2000
12415170Doan Phan KhiemNam10-01-2007
12411353Tran Quoc PhuNam02-03-2005
12405590Nguyen Tien AnhNam23-09-2001
12429368Nguyen Vu Quang DuyNam14-05-2011
12402184Le Thanh LiemNam11-06-1996
12407178Nguyen Thi Cam LinhNữ29-01-1995
12419052Chu Quoc ThinhNamNI02-10-1976
12439100Nguyen Cong KhonNam20-04-1997
12406228Phan Nguyen Hung CuongNamNA,FI27-04-1996
12418978Vo Thi NhiemNữ24-11-1984
12405930Thai Gia BaoNam29-01-1999
12402257Tran Thi Thu ThaoNữ19-01-1992
12404012Nguyen Xuan NhiNữ04-06-2001
12412287Duong Van SonNam00-00-1990
12423149Cao Thanh DanhNam24-10-1998
12402958Nguyen Tri ThienNam14-02-1998
12410462Tran Lam Tu BaoNam30-12-1992
12406929Nguyen Thi Minh ThuNữWFM03-01-2000
12415260An Dinh MinhNam23-09-2007
12415871Pham Anh KienNam23-01-2008
12403601Nguyen Thi Thu TrangNữ20-08-1995
12414352Hoang Quoc KhanhNam02-09-2006
12403296Vu Hoang LanNữWCM21-08-1998
12400629Vu Thi Dieu AiNữWFM14-07-1998
12400483Pham Quang HungNam07-09-1998
12403911Nguy Minh NghiaNam25-06-1996
12404799Nguyen Van TaiNam16-09-2002
12427055Pham Hoang Nam AnhNam26-08-2009
12408190Nguyen Quang TrungNam29-06-2002
12403989Le Thuy AnNữ03-01-2002
12402362Vuong Thi Quynh HuongNữWCM05-02-1995
12400882Bui Manh HungNam27-06-1993
12425141Dang Thi Ngoc TruanNữNA28-06-1996
12403180Vu Thi Dieu UyenNữWFM03-03-2000
12403938Huynh Nguyen Anh QuanNam00-00-1993
12419982Nguyen Ha Khanh LinhNữ14-01-2008
12429155Tran Minh HieuNam23-05-2014
12401757Ho Thi Anh TienNữ12-04-1990
12407747Nguyen Duc SangNam25-04-2005
12410772Nguyen Phung QuanNam--
12404810Tran Hong QuanNam29-06-2003
12418943Nguyen Van QuanNamFI02-09-1988
12404659Do Van LongNamFA23-02-1978
12402320Pham Hong PhucNữ21-01-1995
12429007Dang Thu ThuyNữ12-08-2010
12403130Nguyen To TranNữ01-11-2000
12403334Huynh Ngoc Thuy LinhNữWFM06-07-1997
12400564Nguyen Thi ThuyNữ--
12426768Ngo Minh HangNữ14-12-2008
12425133Ha Thi My DuyenNữNA,NI15-06-1993
12403270Pham Thanh Phuong ThaoNữWFM18-01-1999
12408948Vuong Quynh AnhNữWFM15-03-2005
12426784Ngo Tien SinhNam04-09-2000
12412350Vo Huynh ThienNam18-03-2003
12403970Le Thi Nhu QuynhNữWCM12-08-2001
12440612Nguyen Tuan KietNam20-04-1999
12403652Luong Duy LocNam05-10-2001
12410870Bui Dang KhoaNam01-02-2008
12412120Tan Huynh Thanh TrucNữWFM28-09-2003
12402826Phan Ba VietNam05-05-2000
12426849Nguyen Anh NguyenNamNA,NI07-11-1995
12402982Phan LuongNam27-02-1998
12402796Nguyen Thai DuongNam15-04-2000
12404802Pham Tran Gia ThuNữWCMNA11-07-2004
12434540Tran Phat DatNam08-12-2007
12420697Nguyen Chau Ngoc HanNữ28-11-2008
12410667Vo Thi Thuy TienNữNA27-10-1999
12405027Le Quang AnNam00-00-2005
12408077Le Huy HoangNam22-09-2003
12402095Lam Minh ChauNamFA,FT07-03-1961
12403474Vo Mai TrucNữWFM01-05-2001
12402877Dao Thien AnNam01-01-1998
12408034Hoang Vu Trung NguyenNam02-04-2002
12402265Dinh Thi Phuong ThaoNữ31-10-1994
12431800Nguyen Minh DatNam20-05-2005
12436577Vo Tan KhaNamNA07-02-1996
12415847Ton Nu Quynh DuongNữWCM22-08-2008
12407240Tran Nguyen Thuy TranNữ10-08-1994
12407062Ngo Thi My DuyenNữ20-11-1997
12407046Le Nguyen Thao NguyenNữ21-04-1998
12411868Thai Ngoc Tuong MinhNữ02-04-2007
12407011Bui Thuy VyNữWCM29-01-1998
12420719Vu Nguyen Uyen NhiNữ06-07-2011
12403903Vuong Phuoc Minh KhoiNam20-01-1998
12408670Do Dinh Hong ChinhNữ09-05-2004
12407607Huynh Quoc AnNam22-06-2004
12402478Le La Tra MyNữ10-01-1984
12403016Cao Minh TrangNữ03-12-2000
12428620Ho Dang KhoaNam14-05-2004
12409847Huynh Tran Minh HoangNam02-03-2003
12429309Luu Hai YenNữ02-01-2009
12406430Nghiem Thao TamNữ20-05-2003
12412252Le Bich LienNữ00-00-1989
12402559Pham Phuc DucNam26-03-1992
12403156Phan Nguyen Ha NhuNữ07-04-2000
12400513Nguyen Thi Diem TrangNữ02-10-1988
12403962Bui Thi Diep AnhNữ07-02-2001
12409723Huynh Hoa Minh NhatNữNA,DI18-12-1979
12415251Bui Huy PhuocNamCM08-01-2007
12403199Bui Ngoc Anh ThiNữNA04-11-1998
12402346Pham Thi Anh MinhNữ26-04-1995
12410039Nguyen Quoc CuongNam23-04-1973
12426989Ly Xuan DinhNam19-05-2013
12420182Do Vu ThuNamFA07-03-1991
12419966Nguyen Binh VyNữ06-05-2008
12406082Nguyen Thanh LamNam21-03-1998
12426997Tran Duong Hoang NganNữ09-01-2013
12425176Tran Hung VuongNamNA,FI11-10-1996
12442623Le Tran Dinh LaiNam28-06-2003
12403776Nguyen Hau Phuoc VinhNam16-04-1999
12439096Nguyen Cong KhenNam25-03-1994
12412856Cao Xuan AnNam12-07-2002
12411426Dang Anh QuocNamNA12-08-2004
12403032Dao Thien KimNữ18-02-2000
12415693Tran Dang Minh DucNam02-02-2008
12405990Truong Anh KietNam15-03-1999
12407127Tran Nguyen Que HuongNữ16-01-1998
12420298Phan Ngoc HieuNam18-09-1996
12411094Nguyen Lam TungNamCM11-04-2005
12429600Bui Dang KhoiNam05-01-2014
12403750Vuong The Hung ViNamCM17-01-2001
12404730Dinh Phi PhaNam--
12404624Nguyen Hoang HiepNam10-09-2005
12405515Nguyen Hoang Dang HuyNamNA04-01-2002
12439177Le Dang Thanh TraNamNA10-04-2001
12403350Mai Ngoc NhiNữ20-05-1996
12427616Nguyen Truong An KhangNam09-06-2014
12412031Nguyen Huu Bich KhoaNữ15-03-2003
12403326Ho Nguyen Minh PhucNữ06-03-1997
12422614Le Tran Minh NhatNamNA,FI10-06-1990
12440930Nguyen Hoang LoiNam16-03-2003
12423130Nguyen Tran Quynh NhuNamNI19-05-1997
12410659Tran Thi Phuong AnhNữ24-11-2001
12404691Nguyen Phuoc ThanhNam00-00-1991
12427527Hoang Minh DucNam01-09-2004
12403067Hoang Minh ThuNữ01-09-2000
12430986Nguyen Thi Thanh NganNữ04-06-2009
12428582Sa Phuong BangNữ27-07-1997
12416347Luu Quoc VietNam15-02-2008
12420654Nguyen Phuc ThanhNam30-10-2006
12415359Nguyen Le Cam HienNữWCM27-04-2007
12420646Ngo Quang TrungNam16-09-2002
12402630Do Duc VietNam20-03-2001
12423165Nguyen Thi Thuy HangNữNA25-03-1996
12414794Nguyen Thi Khanh VanNữ11-03-2005
12412244Ho Xuan MaiNữ00-00-1989
12435309Nguyen Anh HuyNam15-01-2010
12426539Le Dinh KhangNam17-11-1999
12413321Bui Nguyen LuongNam04-05-2008
12409251Pham Thi Thuy HoaNữ11-01-1999
12431893Tran Quoc ThinhNam04-03-2010
12426776Ngo Thanh TuNam30-12-1980
12413461Nguyen Thanh LiemNam01-03-2008
12427020Pham Hai Minh HuyNam05-08-2013
12402648Doan Nguyen Trung TinNam25-01-2000
12416207Tran Ngoc Minh DuyNam25-05-2009
12421120To Ngoc MinhNam03-05-1986
12424609Nguyen Quang MinhNam29-11-2011
12404870Tran Ly VuNam--
12408000Bui Nhat TanNam18-05-2002
12436593Le Minh TriNamNA02-08-1994
12413437Le Phi LanNam17-09-2007
12424447Dang Nguyen Tien DungNam16-01-2010
12425150Ha Thi Dieu LinhNữ07-04-2000
12437611Le Nguyen Minh TriNam18-01-2008
12403393Phan Nguyen Thuy DungNữ01-01-1996
12402664Hoang Tan DucNam10-06-2000
12417297Bui Dang LocNam18-07-2006
12412007Le Hong Minh NgocNữ07-07-2003
12403300Chau Thi Yen QuyenNữ13-01-1997
12429228Dang Ngoc Thien ThanhNữ27-02-2012
12432881Le Phan Hoang QuanNam14-01-2015
12415642Nguyen Thai SonNam28-04-2009
12414735Nguyen Ngo Lien HuongNữ18-04-2006
12430846Dang Tuan NguyenNamNA09-06-2001
12416924Nguyen Khac TuNam04-02-2007
12430013Duong Hoang Minh AnhNữ31-07-2015
12414360Hoang VietNam18-03-2006
12408123Nguyen Anh DungNam04-05-2002
12404209Ngo Ngoc ThaoNữ26-09-1993
12417165Nguyen Thanh VinhNam10-03-1989
12405833Nguyen Hoang HaiNam27-04-2000
12419761Pham Truong PhuNam01-12-2008
12404225Lam Tuyet MaiNam16-01-1949
12417718Nguyen Tran Huy KhanhNam05-10-2010
12415499Do An HoaNam17-05-2008
12426520Tran Vo Quoc HoangNam07-10-2003
12425192Dang Duc LamNam11-07-2013
12415740Mai Hieu LinhNữ27-07-2009
12418722Nguyen Ngoc HienNữ07-03-2008
12430765Vo Hoang QuanNam05-10-2007
12405221Phan Nguyen Dang KhaNam08-10-2003
12436607Nguyen Trung TienNamNA07-02-1994
12408310Vo Minh TrietNam07-01-2002
12405710Truong Le Thanh DatNam16-10-2002
12419214Doan The DucNam04-01-2009
12410292Nguyen Huu ThangNam06-06-2000
12427039Nguyen Anh DungNam31-03-2003
12407461Pham Thi Kim LongNữ00-00-1991
12427004Duong Thanh HuyNam08-06-2010
12424650Trinh Thanh BinhNam18-05-1967
12423572Nguyen Ha Thi HaiNam09-02-2009
12429180Phan Ngoc Bao ChauNữ07-01-2013
12403164Tran Ngoc Minh TuongNữ17-01-2000
12432067Nguyen Tung QuanNam16-10-2012
12404667Duong Trieu AnNữ01-07-2001
12406791Nguyen Thi Phuong ThyNữ21-05-2002
12404500Thai Nguyen Minh TrangNữ16-10-1989
12402800Nguyen Tuan KietNam27-05-2000
12443069Truong Gia LacNam25-02-2009
12429503Hoang Trung PhongNam23-07-2013
12412023Nguyen Hai Phuong AnhNữ23-03-2004
12409782Tran Nhat Phuong HNNữ26-05-2004
12420433Phan Thai MinhNam03-05-2008
12424919Nguyen Hoang KhanhNam30-04-2011
12409820Nguyen Trung HieuNam26-01-2003
12421081Mao Tuan DungNam20-09-2009
12403342Le Thi Kim NganNữ31-01-1997
12416533Phan Minh TrieuNam11-10-2004
12404187Phan Thi Huong GiangNữ06-03-1996
12429473Duong Hoang Nhat MinhNam31-01-2013
12414980Ong The SonNam26-02-2007
12440566Nguyen Thanh VanNữ21-01-2001
12406899Ngo Thi Ngoc NganNữ01-01-1999
12404896Nguyen Cong HieuNam14-10-1997
12420891Dang Nguyen Thanh CongNam11-05-2007
12402354Vu Thien Tram AnhNữ23-04-1995
12412309Nguyen Duc DungNam08-11-2006
12419001Huynh Le Minh HoangNam28-04-2009
12413429Le Phi LongNam01-01-2004
12410861Nguyen Thi Thu HaNam03-09-1997
12405159Nguyen Thanh DuyNam23-04-2004
12426814Truong Khanh DuyNam15-03-2009
12412503Tran Dinh Dang KhoaNam05-02-2005
12432105Nguyen Vu Bao LamNam09-06-2013
12405167Nguyen Tuan NgocNam15-01-2003
12420131Can Chi ThanhNam13-10-2008
12425354Nguyen Quang NghiaNam04-08-1981
12408565Vu Duy PhuongNam27-08-1998
12404195Tran Nguyen Bao TranNữ01-02-1996
12405140Nguyen Quoc PhapNam27-12-2004
12407631Le Dang KhoaNam18-12-2004
12412392Nguyen Xuan HienNam24-02-2006
12410756Le Minh DucNam29-01-2006
12409863Le Ngo Thuc HanNữ20-04-2003
12430927Ngo Minh KhangNam23-11-2013
12404608Le Mai DuyNam00-00-1967
12404829Tran Vuong Mai KhanhNữWCM04-02-2003
12420832Tran Tu Nam KhaNam12-02-1990
12405582Nguyen Quoc KyNam05-11-2002
12403741Vuong Phuoc Anh KhoaNam16-02-2002
12424390Tran Nguyen My TienNữ11-09-2007
12421162Nguyen Minh Yen NhiNữ14-09-2006
12404861Pham Dang KhanhNam30-05-2000
12413100Luu Huong Cuong ThinhNamNA29-08-2004
12411876Thanh Uyen DungNữWCM09-02-2005
12404110Chau Tran Boi LinhNữ07-01-1997
12407453Le Thuy ViNữ17-01-1995
12404918Thai Toan LamNam29-01-2003
12430854Hoang Minh HieuNam25-02-2014
12413577Nguyen Le Ngoc QuyNam03-08-2006
12419699Nguyen Quang MinhNam28-11-2007
12406511Phan Thi My HuongNữ29-03-2003
12424900Nguyen Hoang HaiNam18-04-1997
12416657Tran Nguyen Dang KhoaNam14-04-2008
12406848Tran Thi Diem QuynhNữWFM23-08-2001
12417254Vu Ba KhoiNam06-01-2008
12420190La Manh TuanNamNA05-03-1991
12411710Bui Ngoc Phuong NghiNữ30-06-2006
12415944Nguyen Duc DuyNam29-07-2007
12417548Nguyen Nghia Gia BinhNam09-08-2011
12413801Nguyen The PhuNam31-05-2000
12416355Nguyen Nghia Gia AnNam21-07-2009
12413267Vu My LinhNữ31-07-2008
12418811Luu Tran Nguyen KhoiNam01-01-2004
12426962Le Nhat MinhNam03-05-2013
12420514Dang Le Xuan HienNữ14-09-2010
12404853Le Bao HuyNamNI04-09-1999
12409766Pham Quang DungNam11-01-2005
12418820Nguyen Quoc Truong SonNam07-02-2007
12406830Tran Minh YNữWCM22-03-2002
12409260Phan Thao NguyenNữ11-02-1998
12418005Phan Tran Bao KhangNam19-04-2010
12411981Huynh Ngoc Anh ThuNữ06-09-2003
12415030Nguyen Minh TrongNam03-04-2007
12423599Tran Le VyNữ13-10-2012
12421049Doan Thu HuyenNữ05-12-1991
12415235Dang Ngoc MinhNam18-01-2007
12406120Pham Trung QuocNam03-09-1997
12412473Nguyen Tri ThinhNam15-01-2007
12408794Nguyen Thi Thuy QuyenNữWCM03-05-2005
12436704Huynh Thi My ChiNữNA20-08-1988
12415561Nguyen Duc Gia BachNam29-08-2008
12417106Vu Thi Tu UyenNữNA04-03-2003
12409944Phan Thi Trac VanNữ00-00-1962
12418994Truong Phi CuongNam11-01-1993
12421090Nguyen Thu TrangNữ13-02-1988
12416118Tran Ly Khoi NguyenNam13-09-2008
12426636Nguyen Doan GiangNam03-08-2004
12418889Nguyen Anh KhoaNam21-04-2009
12408166Nguyen Minh NhatNam18-03-2003
12422754Nguyen Trung DungNam02-01-2000
12419559Nguyen Duc PhatNam02-09-2007
12403172Vu Khanh LinhNữNA08-01-2001
12418900Hoang Le Minh BaoNamCM16-11-2009
12409022Nguyen Hoang Vo SongNữ23-10-2002
12420166Dinh Tuan SonNam19-08-1981
12420050Pham Ngoc Thien ThuyNữ26-04-2006
12414344Hoang Le Minh NhatNam08-02-2005
12415618Nguyen Le Nhat HuyNam02-12-2008
12416169Lam Duc Hai NamNam29-04-2009
12404780Nguyen Ngoc Yen VyNữ17-01-2005
12432342Tran Hoang Bao AnNữ18-01-2015
12417289Hoa Quang BachNam20-02-2008
12403148Pham Hoang Nhat AnhNữ18-01-2000
12415375Nguyen Linh DanNữWCM19-02-2007
12425281Chu An KhoiNam05-01-2013
12416304Pham Dang MinhNam11-10-2009
12431664Tran Ngoc Minh KhueNữ12-08-2014
12411213Nguyen Vinh KhanhNam00-00-2005
12422819Ha Thien HaiNam25-06-1999
12425001Pham Huy DucNam19-12-2011
12434914Chau Van Khai HoanNam07-01-2011
12439975Nguyen Xuan PhuongNam13-01-2015
12412821Luu Ha Bich NgocNữWCM12-05-2006
12412805Tong Hai AnhNamCM01-02-2007
12427462Trinh Nguyen LamNam28-10-2013
12410330Dang Bao LongNam06-04-1998
12415723Ho Ngoc VyNữ11-06-2009
12408743Nguyen Ha Minh AnhNữ05-06-2004
12416363Nguyen Phan NguyenNam04-01-2004
12410764Nguyen Anh LuanNam--
12414786Nguyen Thi Ha PhuongNữ11-02-2006
12424846Le Anh TuNam21-08-2012
12413330Nguyen Hoang MinhNam13-11-2006
12404748Hoang Trong Minh QuangNam20-01-2003
12417157Phan Nhat YNam15-03-1991
12426733Tang Lam GiangNữ21-08-1998
12411566Ngo Hong AnhNam00-00-2003
12411779Nguyen Ngan HaNữ01-01-2005
12424340Nguyen Dac Nguyen DungNam18-06-2011
12418684Nguyen Anh HaoNam07-01-2007
12429198Phan Trong DucNam07-03-2011
12418552Tran Thi Hong NgocNữ16-02-2008
12430420Nguyen Anh Bao ThyNữ13-05-2010
12424641Nguyen Minh ChiNữ17-01-2012
12415340Nguyen Hoang Thai NgocNữWCM01-02-2007
12404721Tran Tien PhatNam26-06-2001
12430838Dang Hue PhuongNữNA26-11-1999
12419230Tong Thai Hoang AnNữ08-05-2012
12431052Nguyen Luong PhucNam15-06-2012
12434086Le Tran Minh NhaNữ24-12-2009
12417181Truong Tran Loan NgocNữ09-02-1994
12438146Trinh Huu DatNam27-12-1999
12413836Bui Kha NhiNữ13-04-2002
12420158Dao Minh KhanhNữ22-02-2007
12411841Phung Phuong NguyenNữ15-03-2005
12441139Nguyen Phu TrongNam26-02-2009
12424951Nguyen Tran Duy AnhNam18-02-2008
12415855Tong Thai Ky AnNữ28-07-2008
12404039Tran Nguyen Huyen TranNữNI29-05-2001
12420999Nguyen Hai NamNam19-05-1983
12404837Vuong Bao KhangNam00-00-2003
12424943Nguyen Quang SonNam28-10-1993
12418064Nguyen Khac ThanhNam18-03-2009
12415782Nguyen Thi Huynh ThuNữ01-08-2008
12454770Pham Tuan KietNam03-02-2008
12427748Pham Thi Minh NgocNữ28-02-2013
12424196Pham Quynh AnhNữ13-01-2009
12402818Pham Quang MinhNam23-05-2001
12431265Bui Quang HuyNam18-04-2014
12430978Tran Nguyen Bao KhanhNam05-06-2014
12420778Nguyen Hoai AnNam12-03-2008
12424781Do Tien MinhNam12-07-2007
12438103Phan Tran Khoi NguyenNam30-07-2014
12419010Pham Viet Thien PhuocNam28-01-2010
12417262Vo Dinh Khai MyNữ16-02-2008
12424790Doan Quoc ThanhNam08-06-1960
12403113Nguyen Ngoc Son HaNữ26-06-2001
12417874Huynh Phuc Minh PhuongNữ01-01-2010
12411400Vo Thien AnNam18-04-2006
12432377Nguyen Quang AnhNam31-12-2014
12406457Nguyen Ha PhuongNữ09-02-2003
12433390Nguyen Thi Phuong AnhNữ12-06-2015
12415219Do Hoang Chung ThongNam29-11-2007
12429520Le Huynh Tuan KhangNam04-03-2012
12411760Ngo Xuan QuynhNữ17-12-2005
12424897Nguyen Duy ThanhNam23-10-2008
12432610Nguyen Duy DatNam10-06-2013
12412910Nguyen Bui Khanh HangNữ12-01-2007
12417394Do Quang TungNam27-06-2006
12412040Nguyen Le Minh UyenNữ02-01-2004
12428680Le Truong Nhat NamNam10-12-2013
12418706Bui Thi Ngoc ChiNữ30-09-2009
12419044Nguyen The HoanNam30-01-1974
12418960Pham Thi Linh NhamNữ20-06-1990
12431460Nguyen Phuc TamNam26-01-2014
12431249Tran Hai TrieuNam18-08-2012
12428868Ngan Ba Hoang NguyenNam15-09-2001
12413445Tran Bao Dang KhoaNam20-10-2007
12420425Nguyen Xuan SangNam14-01-1995
12421022Tran Thi Bich ThuyNữ22-01-1980
12428736Pham Duc PhongNam20-06-2008
12419028Nguyen Ngoc Phuong NghiNữ10-12-2007
12407488Bui Nhat QuangNam26-01-2004
12435198Tran Thi Hoan KimNữ09-04-2008
12416150Nguyen Gia KhanhNam16-09-2009
12415316Ly Nguyen Ngoc ChauNữ05-02-2007
12420220Le Van VietNam13-09-1993
12429287Huynh Le Khanh NgocNữ22-10-2013
12431656Nguyen Nhat KhuongNam21-05-2015
12410748Dang Hue NghiNam08-11-1989
12404713Nguyen Thi Minh AnhNữ00-00-1985
12428825Le Ngoc Gia BaoNam13-01-2010
12418579Bui Tran Minh KhangNam25-06-2009
12413194Bui Tuyet HoaNữ26-01-2008
12428647Do Tien Quang MinhNam23-11-2012
12417270Tran Minh DatNam15-08-2006
12424153Bui Thi Kim KhanhNữ15-02-2009
12420310Phan Van HanNam25-08-1952
12417327Nguyen Thuy LinhNữ05-01-2009
12404934Bui Minh ThanhNam00-00-2003
12432202Lim Tuan SangNam26-08-2014
12451487Nguyen Duc TungNam11-11-2002
12424080Do Dang KhoaNam26-05-2011
12413291Le Thi Dieu MiNữ07-03-2003
12424862Le Tuan PhongNam05-05-2010
12424927Nguyen Huu LuongNam06-12-1980
12436917Pham Quoc ThaiNam12-04-2002
12429678Chang Pham Hoang HaiNam14-04-2009
12421065Le Hoa BinhNam10-11-1958
12410993Le Minh Tuan AnhNam15-07-2007
12410837Ngo Hong PhongNam00-00-1988
12410829Le Quoc ThaiNam00-00-2005
12431443Vo Minh NhatNam18-08-2012
12417211Nguyen Dang BaoNam06-01-2005
12417424Do Quang MinhNam01-09-2009
12431214Nguyen Dinh Tam AnhNữ06-01-2013
12431591Nguyen Truong PhucNam29-04-2013
12415987Tran Thi Thanh BinhNữ03-10-2007
12412848Nguyen Thi Kim TuyenNữ12-10-2004
12441767Doan Tuan KhoiNam02-10-2013
12420360Vu Vinh HoangNam20-08-2008
12411736Doan Thuy My DungNữ20-03-2006
12426938Tran Hoang Minh TuanNam01-01-2010
12420255Nguyen Huu ManhNam01-11-1994
12418692Bui Huu DucNam31-03-2009
12425370Nguyen Trung DucNam01-02-2009
12406503Nguyen Thi Ngoc MaiNữ14-09-2003
12420069Tran Ly Ngan ChauNữ27-09-2012
12433578Ho Nhat NamNam18-08-2015
12412147Tran Thi Kim LienNữ17-05-2004
12426792Nguyen Le NguyenNam09-06-2012
12412813Nguyen Ngoc Minh ChauNữ14-12-2006
12421014Nguyen Thi Hong ChauNữ04-12-1982
12429899Nguyen Vuong Dang MinhNam15-04-2012
12419621Nguyen Khac TruongNam16-06-2006
12411175Nguyen Trong NhanNam16-10-2005
12414387Huynh Thien PhuNam21-10-2006
12432580Bui Minh QuanNam10-07-2012
12431508Cao Kien BinhNam20-06-2014
12418536Nguyen Thi Mai LanNữ27-07-2006
12416967Duong Ngoc Minh ChauNữ19-12-2006
12414573Tran Hoang Thanh PhongNam00-00-2005
12423491Dam Quoc BaoNam31-03-2010
12420115Do Quoc AnhNam02-01-2008
12424110Tran Phuong ViNữ10-07-2008
12413739Le Vu Hoai AnNam11-02-2008
12420743Huynh Bao LongNam28-03-2012
12429643Nguyen Doan Minh BangNam08-06-2014
12424749Do Hoang HaiNam29-06-2011
12409871Le Khac Minh ThuNữ08-05-2003
12430480Nguyen MinhNam16-02-2014
12429422Tran Duc DuyNam20-10-2013
12428949Chu Phan Dang KhoaNam23-08-2011
12419320Ha Duc Tri VuNam11-09-2009
12426253Tong Nguyen Gia HungNam21-08-2013
12424617Le Thai Hoang AnhNữ23-06-2011
12430099Nguyen Hai KhanhNam12-09-2011
12427012Nguyen Duc TaiNam14-10-2013
12417513Nguyen Khanh LamNam25-04-2010
12426580Do Khoi NguyenNam19-01-2010
12432113Nguyen Vu Bao ChauNữ25-02-2016
12427721Nguyen Hong Ha MyNữ06-08-2012
12424560Nguyen Hoang PhucNam23-02-2008
12420271Nguyen Tuan ThanhNam10-11-2009
12421006Nguyen Thi My LinhNữ13-02-1995
12423270Ha Nguyen Nam KhanhNam07-02-2010
12418773Chau Dien Nha UyenNữ03-04-2007
12424960Nguyen Trung KienNam13-04-2010
12436887Phan Thanh LongNam01-09-1996
12431141Ho Phuoc TrungNam19-05-2010
12424684Tran Van Hoang LamNam23-03-2007
12420263Nguyen Thieu AnhNam13-09-2006
12426237Ly Minh HuyNam09-08-2013
12426466Trinh Thanh LongNam22-12-2000
12429791Cao Minh TungNam03-07-2011
12417130Nguyen Minh TrangNữNA15-12-1986
12425400Than Van Minh KhangNam04-02-2009
12424056Nguyen The Tuan AnhNam13-07-2012
12408654Dang Minh NgocNữ10-03-2004
12420204Lam Viet BaoNam31-10-1993
12411078Nguyen Hoang DatNam31-07-2005
12421030Pham Thi HuongNữ22-02-1983
12418714Le Dang Bao NgocNữ27-07-2009
12437999Cao Thanh LamNam28-09-2008
12439312Le Doan Thanh LamNam30-12-1984
12426903Mai Duc KienNam25-06-2012
12425109Trieu Gia HuyNam02-08-2012
12418560Than Thi Ngoc TuyetNữ06-08-2004
12442925Nguyen Le Nhat QuangNam06-04-2012
12424811Ha Minh TungNam14-07-2011
12424820Hoang Anh KietNam17-03-2013
12419583Nguyen Hoang BachNam31-05-2011
12411256Pham Quang HungNam25-12-2006
12416134Le Minh ThuNữ15-04-2008
12416843Vu Xuan HoangNam05-04-2009
12433543Truong Quang Dang KhoiNam28-05-2012
12415715Hau Nguyen Kim NganNữ29-01-2009
12427624Nguyen Xuan Bao MinhNam10-05-2013
12434434Nguyen Hoang Bao TramNữ03-12-2012
12429554Nguyen Tan MinhNam19-01-2014
12423661Nguyen Ngoc Truc QuynhNữ23-01-2012
12420174Do Van TruongNam11-01-1975
12426717Nguyen Tuan MinhNam25-02-2012
12425419Hoang Nguyen HuyNam29-09-2006
12427764Vu Nguyen Bao LinhNữ07-11-2011
12416789Le Hoang AnhNam08-08-2009
12426644Nguyen Duc ThinhNam10-06-2013
12415979Le Dinh Anh TuanNam07-04-2007
12419222Nguyen Phuc Yen NhiNữ20-10-2007
12426695Nguyen Phuc AnhNam29-03-2005
12428914Nguyen Tran Duc AnhNam24-12-2013
12415758Ngo Bao QuyenNữ23-03-2009
12419427Le Pham Minh DucNam25-03-2010
12417122Nguyen Manh HungNam05-10-1983
12430030Pham Nguyen DungNam04-01-2007
12431958Nguyen Tran Khanh NhiNữ17-02-2012
12428655Do Tan SangNam03-02-2013
12433810Tran Pham Quang MinhNam26-05-2014
12404900Bui Vu Hanh DuyenNữ25-02-2005
12408727Le Dam DuyenNữWFM19-01-2004
12418986Huynh Kim SonNam05-01-2006
12425087Tran Ngoc LoanNữ27-06-1996
12432962Truong Thanh VanNữ10-02-2012
12425311Pham Thien ThanhNữ07-03-2013
12410284Nguyen Dinh Thien PhucNam13-06-2000
12426610Mai Hoang TungNam04-01-2009
12417645Tran Le Viet AnhNam10-10-2009
12428884Nguyen Khanh NamNam23-10-2011
12426555Bui Quang MinhNam31-08-2012
12417483Pham Vu QuyNam25-02-2006
12430226Bui Minh DuyNam24-09-2006
12426563Dao Minh AnhNữ09-08-2009
12427500Ha Binh AnNam20-03-2011
12425338Nguyen Manh QuyetNam12-10-2002
12431834Nguyen Duy KhangNam02-10-2012
12441333Pham Hong LinhNam08-01-1994
12427659Tran Dai QuangNam16-03-2014
12424870Ngo Duc AnhNam10-03-2012
12419443Le Thanh DuongNam18-02-2012
12405124Nguyen Minh ThongNam27-02-2003
12428930Nguyen Nhat MinhNam18-02-2012
12420492Nguyen Huynh Tu PhuongNữ22-11-2009
12424986Nguyen Vu Ky AnhNam29-04-2010
12435600Nguyen Duy AnhNam04-01-2014
12428809Kieu Hoang QuanNam30-01-2012
12417319Ngo Ngoc ChauNữ19-08-2008
12410810Dao Hoang ThaiNam10-06-1989
12410845Nguyen Manh Anh TuanNam00-00-2006
12432350Truong Nguyen Thien AnNữ19-04-2015
12427780Chu Phan Truc LinhNữ13-05-2009
12418897Le Ngoc Minh TruongNam15-03-2010
12424374Le Minh AnhNữ19-07-2011
12435791Nguyen Phuc NguyenNam09-01-2015
12435163Bui Quoc NghiaNam14-03-2012
12429279Hoang Thien NhanNam03-01-2012
12432172Tran Ky VyNam08-03-2015
12415766Nguyen Huynh Mai HoaNữ12-03-2009
12429805Cong Nu Bao AnNữ14-08-2011
12426687Nguyen Hoang MinhNam20-03-2013
12421111Quan My LinhNữ03-01-2010
12424706Nguyen Minh Chi ThienNam01-01-2006
12425117Vuong Son HaiNam27-01-2012
12415022Nguyen Hoang VietNam18-01-2007
12431478Truong Xuan MinhNữ13-04-2011
12427560Khoa Hoang AnhNam16-02-2014
12425036Pham Xuan HieuNam18-09-1982
12417726Pham Minh HieuNam15-05-2008
12418072Nguyen Ngoc Phong NhiNữ02-02-2008
12436950Trinh Hoang LamNam28-05-2012
12425079Tran Minh HieuNam08-08-2012
12416614Phan Nguyen Thai BaoNam06-01-2010
12418951Dao Thi Le XuanNữ05-12-1985
12424692Tran Ngoc Nhu YNữ08-11-2008
12420379Nguyen Tien ThanhNam28-08-1993
12432245Dang Hoang GiaNam04-01-2015
12429708Ho Nhat VinhNam05-02-2015
12432300Thai Nguyen Duy MinhNam13-05-2014
12441422Nguyen Vuong AnhNam19-01-1994
12436992Vu Hoang BachNam24-02-2012
12426890Le Duc TaiNam23-06-2011
12429252Duong Ngoc NgaNữ09-01-2014
12412082Nguyen Thi Ngoc HanNữ20-03-2004
12427691Dinh Ngoc LanNữ12-01-2012
12441228Nguyen Viet CuongNam08-01-2014
12431370Nguyen Thi Thanh NgocNữ10-07-2011
12430390Luc Kim GiaoNữ29-01-2011
12424250Do Ha TrangNữ20-01-2011
12415324Ly Nguyen Ngoc TranNữ05-02-2007
12418528Nguyen Ngoc Ha AnhNữ16-01-2008
12428876Ngo Quang AnhNam09-11-2004
12428957Nguyen Phuc NguyenNam28-07-2011
12425362Nguyen Tran Thuy ChiNữ11-08-2009
12424595Dao Ngoc Minh ChauNữ30-10-2000
12432709Pham Tran Hoang GiaNam09-10-2009
12442429Le Quoc ThaiNam04-01-2004
12429970Nguyen Thanh SanNam04-01-2016
12424765Nguyen Ngoc DiepNữ17-10-2012
12427098Nguyen Ba Khanh TrinhNam06-09-2011
12427349Le Hoang NganNữ09-06-2008
12430455Nguyen Ha TrangNữ10-01-2012
12430056Nguyen Thi Hong NgocNữ05-09-2008
12419125Nguyen Thi KieuNữ10-10-1986
12426881Hoang Dinh DuyNam23-10-2009
12433683Do Viet HungNam16-11-2014
12427810Nguyen Luong DucNam25-02-2009
12425303Nguyen Bao ChauNữ08-03-2010
12427705Hoang Nguyen GiangNữ07-02-2011
12430285Dang Thai PhongNam12-01-2015
12425125Nguyen Mai ChiNữ01-04-2011
12428744Phan Anh DucNam20-09-2009
12430641Pham Thanh TrucNữ04-11-2011
12420468Nguyen HoangNam07-01-2012
12425621Nguyen Huy HoangNam28-03-2012
12424072Nguyen Van Nhat LinhNam02-01-2012
12424625Tran Hoang PhucNam30-12-1989
12430633Pham Nhu YNữ04-01-2014
12430889Tran Vu Le KhaNam27-02-2012
12419087Tran Nguyen Hoang LamNam28-10-2010
12420956Nguyen Thanh DucNam07-07-2010
12437760Bui Ngoc Anh KhueNữ13-05-2008
12416444Nguyen The NghiaNam04-03-2009
12416215Thai Ho Tan MinhNam25-12-2009
12436291Hoang Tan VinhNam24-06-2015
12431060Le Minh Hoang ChinhNam19-02-2013
12429201Vo Mai PhuongNữ24-06-2014
12428922Tran Tuan HungNam13-06-2009
12424161Vu G